2004 Sayılı İİK madde 214 KIYMET TAKDİRİ

2004 Sayılı İİK madde 214

KIYMET TAKDİRİ:

Deftere geçirilen her malın kıymeti takdir olunur.

 

2004 Sayılı İİK madde 213 TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

2004 Sayılı İİK madde 213

TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI:

Müflisin taşınmazları üzerinde sicilden anlaşılan üçüncü şahıslara ait haklar re’sen deftere işaret olunur.

 

2004 Sayılı İİK madde 212 ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AİT MALLAR

2004 Sayılı İİK madde 212

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AİT MALLAR:

Üçüncü şahısların mülkü olarak gösterilen yahut bunlar tarafından mülkiyeti iddia olunan mallar, bu cihetler de şerh verilerek deftere kaydolunur.

2004 Sayılı İİK madde 211 HACZİ CAİZ OLMIYAN EŞYA HAKKINDA

2004 Sayılı İİK madde 211

HACZİ CAİZ OLMAYAN EŞYA HAKKINDA:

Daire 82. maddede sayılan malları deftere kaydetmekle beraber müflisin elinde bırakır.

2004 Sayılı İİK madde 210 TEMİNAT TEDBİRLERİ

2004 Sayılı İİK madde 210

TEMİNAT TEDBİRLERİ:

İflas dairesi müflisin mağazalarını, eşya depolarını, imalathanelerini, perakende satış dükkanlarını ve buna mümasil yerlerini kapatıp mühürler.

Şu kadar ki masa hakkında faydalı olacağı anlaşılırsa daire, bu yerleri ilk alacaklılar toplanmasına kadar kontrolü altında idare edebilir.

Daire, paraları, kıymetli evrakı, ticari ve ev idaresine ait defterleri ve sair her hangi ehemmiyeti haiz evrakı muhafaza altına alır.

Başka malları defter tutuluncaya kadar mühürler. Daire lüzum görürse defter tutulduktan sonra tekrar mühürler.

Daire müflisin kullandığı yerler haricinde bulunan eşyayı da muhafaza altına alır.

2004 Sayılı İİK madde 209 MÜFLİSİN VAZİFELERİ

2004 Sayılı İİK madde 209

MÜFLİSİN VAZİFELERİ:

Müflis defter tutulurken bulunarak mallarını iflas dairesine göstermeğe ve emrine hazır bulundurmağa mecburdur.

Müflisi hazır bulundurmak mümkün olmazsa bu mecburiyet onunla bir arada yaşamış kimselerin reşit olanlarına düşer.

İflas dairesi bu mecburiyet kendilerine teveccüh eden kimselere kanunun hükmünü ihtar eder.

2004 Sayılı İİK madde 208 SEKİZİNCİ BAP İFLASIN TASFİYESİ

2004 Sayılı İİK madde 207

SIRALAR ARASINDAKİ MÜNASEBET:

Her sıranın alacaklıları aralarında müsavi hakka maliktirler. Bir sıra evvelki alacaklılar alacaklarını tamamen almadıkça sonra gelen sıradakiler bir şey alamazlar.

2004 Sayılı İİK madde 206 ADİ VE REHİNLİ ALACAKLARIN SIRASI

2004 Sayılı İİK madde 206

ADİ VE REHİNLİ ALACAKLARIN SIRASI:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)

Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinde, gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi o akar veya eşya bedelinden istifa olunduktan sonra rüçhan hakları vardır.

Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmiş ise satış tutarı borca mahsup edilirken her rehinin idare ve satış masrafı ve bu rehinlerden bir kısmı ile temin edilmiş başka alacaklar da varsa bunlar nazara alınıp aylaştırmada lazım gelen tenacübe riayet edilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 206 ADİ VE REHİNLİ ALACAKLARIN SIRASI

2004 Sayılı İİK madde 206

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, Esas-Karar: 9508-354 İçtihat

İş kazası nedeniyle manevi tazminat alacağının iş ilişkisinden doğduğu tartışmasız olup; bu tür alacaklar da İİK m.206 düzenlemesinde “Birinci Sıra” kapsamında değerlendirilmelidir.”Davacı vekili, “dava dışı borçluya ait taşınmazın satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde üst sıraya alınan davalının alacağının manevi tazminat ilamına dayandığını, bu haliyle alacağın İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin kapsamı dışında kaldığını ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini” talep ve dava etmiştir.
Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 205 KOLLEKTİF ŞİRKETİN VE GAYRİMAHDUT MESULİYETLİ ŞERİKLERİN İFLASI

2004 Sayılı İİK madde 205

KOLLEKTİF ŞİRKETİN VE GAYRİMAHDUT MESULİYETLİ ŞERİKLERİN İFLASI:

Bir kollektif şirket ile şeriklerden birisinin iflas muameleleri bir zamana tesadüf ederse şirketin alacaklıları bütün alacaklarını şerikin de masasına kaydettirirler; ancak şirket masasından alamadıkları miktarı müflis şerikin masasından istiyebilirler. Bu miktarın mütaaddit şerikler tarafından ödenmesi halinde 203 ve 204 üncü maddeler tatbik olunur. Şirket iflas etmeksizin şeriklerden birisi iflas ederse şirketin alacaklıları alacaklarının tamamıyle masaya kabul olunurlar. Müflis şerikin masası 202 nci maddede yazılı olduğu gibi şirket alacaklıları yerine geçer.

%d blogcu bunu beğendi: