2004 Sayılı İİK madde 195 ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLASIN TESİRLERİ MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCELİYET KESBETMESİ

2004 Sayılı İİK madde 195

YARGITAY 19.HD.2003/2992 E.-2003/10373 K. İçtihat

İİK.195.maddesine göre,iflasın açıldığı tarih itibariyle anapara alacağı işlemiş faiz ve takip masraflarının masaya kaydı istenebilir.Ancak takip dosyasından henüz tahsilat yapılmadığı hallerde resmi tahsil harcının masaya kaydı istenemez.Ayrıca takibe alınan kredilere KKDF uygulaması ile masaya kaydı da usul ve yasaya aykırıdır.Taraflar arasındaki kayıt-kabul davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı iflas idaresince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkili banka ile dava dışı E_____A.Ş. arasında imzalanan kredi sözleşmesine kefil olan davalının iflas ettiğini, müvekkili bankanın iflas tarihi itibariyle 833.277.635.158.TL alacağı bulunduğunu, iflas masasına bildirilen alacağın kısmen kabul edilmediğini ileri sürerek reddedilen meblağın iflas masasına kayıt ve kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı iflas idaresi cevabında, dava konusu alacağın fahiş faiz talebinden kaynaklandığını, iflas idaresi kararında usulsüzlük bulunmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.

– K A R A R –

Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre davacı bankanın iflas tarihi itibariyle talep edilenden daha fazla alacağı bulunduğu gerekçesiyle 495.915.225.150.TL’nın masaya kayıt ve kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı iflas idaresince temyiz edilmiştir.

İİK.nun 195.maddesine göre iflasın açıldığı tarih itibariyle anapara alacağı işlemiş faiz ve takip masraflarının masaya kaydı istenebilir.İcra takip dosyasından henüz tahsilat yapılmadığından resmi tahsil harcının masaya kaydı istenemez.

Mahkemece bu yönün gözetilmemesi isabetsiz olduğu gibi, takibe alınan kredilere KKDF uygulaması ve masaya kaydı da usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 23.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildiİcra ve İflas Kanunu MADDE 195 :Borçlunun taşınmaz mallarının rehni suretiyle temin edilmiş olan alacaklar müstesna olmak üzere iflasın açılması müflisin borçlarını muaccel kılar. İflasın açıldığı güne kadar işlemiş faiz ile takip masrafları anaya zammolunur.
(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/41 md.) Müflisin vadesi gelmemiş faizsiz borçlarından yıllık kanuni faiz hesabıyla iskonto yapılır.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: