2004 Sayılı İİK madde 201 TAKASA İTİRAZ

2004 Sayılı İİK madde 201

TAKASA İTİRAZ:

Müflisin borçlusu iflasın açılmasından evvel alacaklısının aciz halinde bulunduğunu bilerek masanın zararına kendisine veya üçüncü bir şahsa takas suretiyle bir menfaat temin etmek için müflise karşı bir alacak ihdas ederse bu takasa mahkemede itiraz olunabilir.

2004 Sayılı İİK madde 201 TAKASA İTİRAZ

2004 Sayılı İİK madde 201

YARGITAY 19.HD.2006/1239 E.- 2006/5158 K. İçtihat

Takasa itiraz İİK.201. madde de düzenlenmiş olup, takasa itiraz edilebilmesi için, müflisin borçlusunun alacağı iktisap ettiği anda müflisin aciz halinde bulunduğunu bilmesi, alacağın iflasın açılmasından önce iktisap edilmiş bulunması ve müflisin borçlusunun bu alacağı kendisine veya üçüncü bir şahsa menfaat temin etmek ve masayı zarara uğratmak kaydı ile ihdas etmiş olması gerekir. Somut olayda, bankanın faaliyetinin durdurulduğu ilan edildiğinden, bankaya borçlu olan davalının bankanın aciz halinde bulunduğunu bildiğinin kabulü gerekir.İflasın açılmasından önce temlik alınan alacakla borcun takası talebi masayı zarara sokmaktadır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 200 TAKAS

2004 Sayılı İİK madde 200

TAKAS:

Alacaklı alacağını müflisin kendinde olan alacağı ile takas edebilir. Aşağıdaki hallerde takas yapılamaz.
1 – Müflisin borçlusu iflas açıldıktan sonra müflisin alacaklısı olursa;
2 – Müflisin alacaklısı iflas açıldıktan sonra müflisin veya masanın borçlusu olursa;
3 – Alacaklının alacağı hamile muharrer bir senede müstenit ise.
(Değişik fıkra: 29/06/1956 – 6763/42 md.) Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin iflasları halinde esas mukavele gereğince verilmesi lazımgelen hisse senedi bedellerinin henüz ödenmemiş olan kısımları veya onması taahhüt edilen ve fakat konmamış olan sermayeler bu şirketlerin borçlariyle takas edilemez.

2004 Sayılı İİK madde 199 TAMAM OLMUŞ SATIŞLARIN İFASI

2004 Sayılı İİK madde 199

TAMAM OLMUŞ SATIŞLARIN İFASI:

İflasın açılmasından evvel borçluya bir mal satıp teslim eden satıcı fesih ve geri almak hakkını açıkça muhafaza etmiş olsa bile, akti feshedemez ve sattığını geri alamaz.

2004 Sayılı İİK madde 198 MEVZUU PARA OLMIYAN ALACAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ

2004 Sayılı İİK madde 198

MEVZUU PARA OLMIYAN ALACAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ:

Mevzuu para olmayan alacak ona muadil bir kıymette para alacağına çevrilir. Şu kadar ki iflas idaresi taahhüdün aynen ifasına deruhte edebilir. Bu takdirde alacaklı talep ederse iflas idaresi teminat gösterir.
Borçlar Kanununun 290 ncı maddesi hükümleri mahfuzdur.

2004 Sayılı İİK madde 197 ŞARTA MUALLAK ALACAKLAR

2004 Sayılı İİK madde 197

ŞARTA MUALLAK ALACAKLAR:

Alacaklı talikı bir şarta veya gayri muayyen bir vadeye muallak bulunan alacağını da kaydettirebilir. Fakat hissesini şartın tahakkukunda veya vadenin hulülünde alır.
Kaydı hayatla irat mukavelenamesinden doğan iddialarda Borçlar Kanununun 509 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü caridir.

2004 Sayılı İİK madde 196 FAİZ

2004 Sayılı İİK madde 196

FAİZ:

(Değişik madde: 09/11/1988 – 3494/42 md.)
İflasın açılması ile birlikte, iflas masasına giren alacaklarda faiz işleme ye devam eder.
Rehinle temin edilmemiş alacaklarda ticari olmayan işlerdeki faiz oranı uygulanır.
Ancak, bu maddeye göre alacaklılara tahakkuk edecek faiz ödemeleri, 195 inci maddeye göre hesaplanan ana paralar ödendikten sonra bakiyesi üzerinden yapılır

2004 Sayılı İİK madde 195 ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLASIN TESİRLERİ MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCELİYET KESBETMESİ

2004 Sayılı İİK madde 195

ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLASIN TESİRLERİ MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCELİYET KESBETMESİ:

Borçlunun taşınmaz mallarının rehni suretiyle temin edilmiş olan alacaklar müstesna olmak üzere iflasın açılması müflisin borçlarını muaccel kılar. İflasın açıldığı güne kadar işlemiş faiz ile takip masrafları anaya zammolunur. (Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/41 md.) Müflisin vadesi gelmemiş faizsiz borçlarından yıllık kanuni faiz hesabıyla iskonto yapılır.

2004 Sayılı İİK madde 195 ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLASIN TESİRLERİ MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCELİYET KESBETMESİ

2004 Sayılı İİK madde 195

YARGITAY 19.HD.2003/2992 E.-2003/10373 K. İçtihat

İİK.195.maddesine göre,iflasın açıldığı tarih itibariyle anapara alacağı işlemiş faiz ve takip masraflarının masaya kaydı istenebilir.Ancak takip dosyasından henüz tahsilat yapılmadığı hallerde resmi tahsil harcının masaya kaydı istenemez.Ayrıca takibe alınan kredilere KKDF uygulaması ile masaya kaydı da usul ve yasaya aykırıdır.Taraflar arasındaki kayıt-kabul davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı iflas idaresince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 194 HUKUK DAVALARININ TATİLİ

2004 Sayılı İİK madde 194

HUKUK DAVALARININ TATİLİ:

(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/40 md.) Acele haller müstesna olmak üzere müflisin davacı ve davalı olduğu hukuk davaları durur ve ancak alacaklıların ikinci toplanmasından on gün sonra devam olunabilir. Bu hüküm şeref ve haysiyete tecavüzden, vücut üzerinde ika olunan zararlardan doğan tazminat davaları ile evlenme, ahvali şahsiye veya nafaka işlerine müteallik ihtilaflara, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerle ilgili olarak açılmış olan hukuk davalarına tatbik olunmaz.
Dava durduğu müddetçe zamanaşımı ve hakkı düşüren müddetler işlemez.

 

%d blogcu bunu beğendi: