2004 Sayılı İİK madde 344 NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAYANLARIN CEZASI

2004 Sayılı İİK Madde 344

NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAYANLARIN CEZASI

MADDE 344.- (Değişik: 5358 – 31.5.2005 / m.15) Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.

Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.

Posted in Genel. Tags: . Leave a Comment »

2004 Sayılı İİK madde 344 NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAYANLARIN CEZASI

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2008/16-199

K. 2008/217

T. 14.10.2008

• İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRME ( Kazanılmış Hak İlkesi de Gözetilerek Ağır Ceza Mahkemesince Hükmolunan Tazyik Hapsinin Süresini Aşmamak Üzere Daha Hafif Nitelikteki İdari Para Cezasına Özel Dairece Hükmedilmesinin Zorunlu Olduğu )

• NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Ağır Ceza Mahkemesince Hükmolunan Tazyik Hapsinin Süresini Aşmamak Üzere Daha Hafif Nitelikteki İdari Para Cezasına Özel Dairece Hükmedilmesinin Zorunlu Olduğu )

• KAZANILMIŞ HAK İLKESİ ( Ağır Ceza Mahkemesince Hükmolunan Tazyik Hapsinin Süresini Aşmamak Üzere Daha Hafif Nitelikteki İdari Para Cezasına Özel Dairece Hükmedilmesinin Zorunlu Olduğu )

• YASA YARARINA BOZMA ( Özel Dairece İdari Para Cezasına Hükmedilmesi Yerine Sair İşlemlerin Mahallinde Yapılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )

2004/m.340, 344

5252/m.7

5271/m.309 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 344 NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAYANLARIN CEZASI

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/6583

K. 2011/8833

T. 13.12.2011

• NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMA SUÇU (Nafaka Borcunu Ödememe Suçunda Suç Tarihinin Şikayet Tarihinden Geriye Doğru Bir Aylık Nafaka Alacağının Muaccel Hale Geldiği Tarih Olarak Belirlenmesi Gereği – İİK’nun Cezaya İlişkin Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Borçlunun Kendisine de İcra Emrinin Tebliği Gereği )

• İCRA İFLAS KANUNUN CEZAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLMESİ (Vekille Takip Edilen İşlerde Vekilin Yanı Sıra Borçlunun Kendisine de Tebligatın Yapılması Gereği – Nafaka Ödememe Suçu Bakımından Borçulunun Cezai Sorumluluğu İçin İcra Emrinin Borçluya da Tebliği Gereği )

• VEKİLLE TEMSİL EDİLEN BORÇLU (İcra İflas Kanununun Cezaya İlişkin Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin İcra Emrinin Borçluya da Tebliği Gereği – Cezaların Şahsiliği Prensibi )

2004/m. 344

5271/m.

Read the rest of this entry »

Posted in Genel. Tags: . 1 Comment »

2004 Sayılı İİK madde 343 30 VE 31 İNCİ MADDELER HÜKMÜNE MUHALEFET EDENLERİN CEZASI

2004 Sayılı İİK Madde 343

30 VE 31 İNCİ MADDELER HÜKMÜNE MUHALEFET EDENLERİN CEZASI

MADDE 343.- (Değişik: 5358 – 31.5.2005 / m.14) Yalnız kendisi tarafından yapılacak olan bir işin yapılması veya bir işin yapılmaması yahut bir irtifak hakkının tesisi veya kaldırılması hakkındaki ilam hükümlerine makbul mazerete müstenit olmayarak muhalefet eden borçluların, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilamın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.

2004 Sayılı İİK madde 343 30 VE 31 İNCİ MADDELER HÜKMÜNE MUHALEFET EDENLERİN CEZASI

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/5343

K. 2008/45

T. 15.1.2008

• GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 28/10. Maddedeki İkibin Liralık Kesinlik Sadece Başvuru Üzerine Verilen Kararlar İçin Olduğu )

• İTİRAZ YASA YOLU ( İkibin Liralık Kesinlik Sadece Başvuru Üzerine Verilen Kararlar İçin Olduğu )

• BAŞVURU YASA YOLU ( İkibin Liralık Kesinlik Sadece Başvuru Üzerine Verilen Kararlar İçin Olduğu )

• KESİNLİK SINIRI ( 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 28/10. Maddedeki İkibin Liralık Kesinlik Sadece Başvuru Üzerine Verilen Kararlar İçin Olduğu )

5326/m.27, 28, 29

2004/m.343 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 343 30 VE 31 İNCİ MADDELER HÜKMÜNE MUHALEFET EDENLERİN CEZASI

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/11768

K. 2005/1938

T. 3.3.2005

• MAHKEME KARARINA MUHALEFET ( İlamda Her 20 Günde 6 Gün Suyun Kullanım Hakkı Tanınmış Olması – Buna Göre Kullanımın Engellendiği Her 6 Gün İçin Şikayet Süresinin Yeniden Başlayacağı )

• ŞİKAYET SÜRESİ ( Üç Aylık Sürenin Her 20 Günde Suyun Kullanımı Engellendiği 6 Gün İçin Yeniden Doğacağı Nazara Alınarak Şikayetin Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği – Mahkeme Kararına Muhalefet )

• SUYUN KULLANIMININ ENGELLENMESİ ( İlamda Her 20 Günde 6 Gün Suyun Kullanım Hakkı Tanınmış Olması/Buna Göre Kullanımın Engellendiği Her 6 Gün İçin Şikayet Süresinin Yeniden Başlayacağı – Mahkeme Kararına Muhalefet )

2004/m. 343, 347 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 342 İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRENLERİN CEZASI

2004 Sayılı İİK Madde 342

İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRENLERİN CEZASI

MADDE 342.- (Değişik: 5358 – 31.5.2005 / m.13) İcra dairesi marifetiyle alacaklıya veya alıcıya teslim edilen bir taşınmaza veya gemiye haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 290 ıncı maddesi mucibince umumi hükümler dairesinde cezalandırılır.

2004 Sayılı İİK madde 342 İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRENLERİN CEZASI

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/7543

K. 2011/6

T. 24.1.2011

• TAŞINMAZA ELATMA ( Hükmen Teslim Edilen Yere El Atma Genel Hükümler Kapsamında Ceza Gerektirdiğinden Dava İddianame İle İcra Ceza Mahkemesine Açılması Gerektiği )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Taşınmaza Elatma – Hükmen Teslim Edilen Yere El Atma Genel Hükümler Kapsamında Ceza Gerektirdiğinden Dava İddianame İle İcra Ceza Mahkemesine Açılması Gerektiği )

• HÜKMEN TESLİM EDİLEN YERE EL ATMA ( Genel Hükümler Kapsamında Ceza Gerektirdiğinden Dava İddianame İle İcra Ceza Mahkemesine Açılması Gerektiği )

2004/m.342

5237/m.290

5271/m.223 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 342 İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRENLERİN CEZASI

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/2813

K. 2007/4070

T. 30.10.2007

• İCRAEN TAŞINMAZA GİRİLMESİ ( Taşınmazı Kullandığı – Sanığın Hukuk Mahkemesinde Görülen Elatmanın Önlenmesi Davasının Tarafı Olmadığı Gibi İcraen Teslim Sırasında Taşınmazın Başında Hazır Bulunmadığı/Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )

• ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Sanığın Hukuk Mahkemesinde Görülen Elatmanın Önlenmesi Davasının Tarafı Olmadığı Gibi İcraen Teslim Sırasında Taşınmazın Başında Hazır Bulunmadığı/Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )

2004/m.342

765/m.309/1

4721/m.706

818/m.213 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 341 ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFETİN CEZASI

2004 Sayılı İİK Madde 341

ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFETİN CEZASI

MADDE 341.- (Değişik: 5358 – 31.5.2005 / m.12) Çocuk teslimi hakkındaki ilamın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikayeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilamın veya ara kararının gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.

 

%d blogcu bunu beğendi: