2004 Sayılı İİK madde172 İTİRAZ VEYA ŞİKAYET

2004 Sayılı İİK madde172

Yargıtay 11.HD1.10.1979 E. 1979/4108 K. 1979/4306 içtihat

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 1979/4108

K. 1979/4306

T. 1.10.1979

• TEMYİZ ( İflasın Ertelenmesi Kararı )

• İFLASIN ERTELENMESİ KARARI ( Temyiz )

• TEMYİZ ( İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Üzerine Verilen Kararlar )

2004/m.179,173

6762/m.324

1086/m.427

ÖZET : Ticaret Yasası Hükümlerine göre verilen “iflasın ertelenmesi” kararı, şirket alacaklılarınca temyiz edilebilir. İhtiyati tedbir kararına itiraz üzerine verilen kararlar ise nihai kararlardan değildir ve bu tür kararların temyiz kabiliyeti yoktur.

DAVA : Taraflar arasındaki davadan dolayı, Bursa 2. Asliye Hukuk Hakimliği`nce verilen 15.5.1979 tarih ve 404/285 sayılı hükmün temyizen tetkiki, davacı Nevzat ve davalı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı şirket vekili, 22.4.1979 günlü dilekçesiyle, müvekkili şirketin, aktifinin pasifini karşılayamaz hale geldiğini ve şirketin iflas durumuna düştüğünü açıkladıktan sonra, şirketin mali durumunun kısa zamanda düzelebildiğini ileri sürerek, TTK`nin 324/2. maddesi gereğince, iflasın 1 yıl ertelenmesini ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını istemiştir.

Mahkemece, ibraz edilen belgelere, şirket bilançosuna alınan bilirkişi raporuna göre, şirketin halen olumlu bir çalışma durumuna girdiği kanaati hasıl olduğundan, iflasın bir yıl ertelenmesine ve şirket hakkındaki icra takiplerinin durdurulmasına, ayrıca şirkete kayyım tayinine karar verilmiş, bilahara icra takiplerinin durdurulması ile ilgili tedbir kararına itiraz üzerine, icra takipleri kesinleşmiş alacaklılar yönünden tedbirin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Mahkemece verilen, “iflasın 1 yıl ertelemesine dair kararı”, şirket alacaklılarından Nevzat; ve ( ….. ) A.Ş. vekilleri tarafından tedbire vaki itiraz üzerine verilen 15.5.1979 tarihli kararı ise davacı şirket ve ( …. ) Koll. Şirketi vekili temyiz etmişlerdir.

1 – TTK`nin 324. maddesi uyarınca verilen iflasın ertelenmesi kararlarının temyiz kabiliyeti vardır. ( Bkz. Prof.Dr. Baki Kuru-İcra İflas Hukuku, cilt 2.s.137 ). Ancak, temyiz edilen Bursa 2. Asliye Hukuk Hakimliği`nin davacı şirketle ilgili iflasın ertelenmesi kararı, 7.4.1979 tarihli “Gemlik” Gazetesi`nde neşir ve ilan edilmiş ve mümeyyiz alacaklı Nevzat, mahkemenin 29.3.1979 tarih ve 79/404-285 sayılı kararına böylece muttali olmuştur. Mümeyyiz alacaklı vekilinin temyiz dilekçesi 21.6.1979 tarihini taşıdığından ve HUMK`nin 432. maddesi gereğince 15 günlük temyiz süresi geçirilmiş bulunduğundan, mümeyyiz alacaklı vekilinin temyiz dilekçesinin reddine,

2 – Davacı vekilinin temyizine gelince, mümeyyiz davacı şirket vekili, iflasın ertelenmesine ilişkin 29.3.1979 tarihli esas kararı temyiz etmemiş; davacı şirketle ilgili icra takiplerinin durdurulması yolundaki ihtiyati tedbir kararına vaki itiraz üzerine yapılan murafaa sonunda verilen 15.5.1979 gün ve 1979/404-285 sayılı karara itiraz etmiştir. İhtiyati tedbir kararına itiraz üzerine verilen kararlar, nihai kararlardan değildir ve bu tür kararların temyiz kabiliyeti yoktur. Bu nedenle de, davacı vekilinin temyiz dilekçesinin REDDİNE 1.10.1979 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: