2004 Sayılı İİK madde168 HACİZ YOLU İLE TAKİP ÖDEME EMRİ

2004 Sayılı İİK madde168

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2003/4686, Karar: 2003/8195 İçtihat

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte, ödeme emri ekinde senet suretinin gönderilmesi zorunludurYukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

İİK.nun 8/son maddesi gereğince İcra İflas Dairesi tutanakları hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir. Öte yandan İİK.nun 168. maddesi gereğince İcra Müdürü senedin kambiyo senedi olduğu ve vadesi geldiğini görürse borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir. Bu nedenledir ki ödeme emri ekinde senet suretinin gönderilmesi zorunludur. Müşteki borçlular vekili mercie yaptığı şikayetinde borçlulardan İ____ A____’a gönderilen ödeme emri tebliğ zarfının açıldığını ve üzerinde senet sureti yazıldığı halde, senet suretinin zarf içinde olmadığını, bu nedenle diğer borçlu C____ A____’a gönderilen ödeme emri tebliğ zarfını açmadıklarını mercie bildirmişlerdir. Dairemizce yapılan inceleme sırasında C____ A____’a gönderilen ödeme emri tebliğ zarfı açıldığında içinde senet sureti bulunmadığı görülmüştür. Hal böyle olunca İİK.nun 8. maddesi gereğince borçlular vekili tebliğ zarfının üzerinde yazılı bulunan kaydın hilafını ispat etmiştir. Mercice şikayetin kabulü ile ödeme emirlerinin iptaline karar vermesi gerekirken somut olaya uygun düşmeyen gerekçe ile şikayetin reddi isabetsizdir.

KARAR :  Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 14.4.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.” İcra ve İflas Kanunu MADDE 168 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/81 md.)

İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir. Bu ödeme emrine şunlar yazılır:

1. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.33; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) “Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine yazılması lazım gelen kayıtlar,”

2. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.33; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013 ) “Borcun ve takip masraflarının on gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi ihtarı,”

3. Takibin müstenidi olan senet kambiyo senedi vasfını haiz değilse, beş gün içinde mercie şikayet etmesi lüzumu,

4. (Değişik bent: 09/11/1988 – 3494/31 md.) Takip müstenidi kambiyo senedindeki imza kendisine ait olmadığı iddiasında ise bunu beş gün içinde açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmesi; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın bu fasıl gereğince yapılacak icra takibinde kendisinden sadır sayılacağı ve imzasını haksız yere inkar ederse sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceği ve merciden itirazının kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı.

5. (Değişik bent: 06/06/1985 – 3222/21 md.) Borçlu olmadığı veya borcun itfa edildiği veya mehil verildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki itirazını sebepleri ile birlikte beş gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı.

6. (Değişik bend: 17/07/2003 – 4949 S.K./45. md.) İtiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde on gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise üç gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik edileceği, mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı ihtarı.

60 ıncı maddenin son iki fıkrası burada da tatbik olunur.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: