2004 Sayılı İİK madde167 KAMBİYO SENETLERİ ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ TAKİBİN KABULÜ ŞARTLARI

2004 Sayılı İİK madde167

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2003/7007 Esas 2003/9652 Karar İçtihat

Yapılan kambiyo senetlerine mahsus takibin aynı borç için daha önce açılmış ve derdest olan “ipoteğin paraya çevrilmesi” yolu ile takibin bulunması nedeniyle mükerrer olduğundan bahisle iptaline karar vermesi isabetsizdir.
Ayrı borç ilişkisi nedeniyle hem kambiyo senedi, hem de rehin hakkı olan alacaklının aynı zaman da borçlu aleyhine hem rehnin paraya çevrilmesi yolu ile hem de kambiyo senetlerine mahsus yol ile takibe geçmesinde yasal bir engel yokturDava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: İİK’ nun 45/1. maddesine göre alacak rehinle temin edilmiş ise alacaklı öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında poliçe ve emre muharrer senetlerle çekler hakkındaki 167. madde hükmü saklı tutulmuştur. İİK.’ nun 167. maddesinde alacağı çek, poliçe veya emre muharrer senede müstenit olan alacaklının, alacak rehinle temin edilmiş olsa bile kambiyo senetlerine mahsus takip yolu ile takip yapabileceğini öngörmektedir. O halde, ayrı borç ilişkisi nedeniyle hem kambiyo senedi, hem de rehin hakkı olan alacaklının aynı zaman da borçlu aleyhine hem rehnin paraya çevrilmesi yolu ile hem de kambiyo senetlerine mahsus yol ile takibe geçmesinde yasal bir engel yoktur.

Mercice borçlunun diğer itiraz nedenlerini incelenmesi gerekirken, Bandırma 1. İcra Müdürlüğü’nün 2002/3051 esas sayılı dosyasında yapılan kambiyo senetlerine mahsus takibin aynı borç için daha önce açılmış ve derdest olan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibin bulunması nedeniyle mükerrer olduğundan bahisle iptaline karar vermesi isabetsizdir.

KARAR :  Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 29.04.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.İcra ve İflas Kanunu MADDE 167 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/80 md.)

Alacağı çek, poliçe veya emre muharrer senete müstenit olan alacaklı, alacak rehinle temin edilmiş olsa bile, bu bölümdeki hususi usullere göre haciz yolu ile veya borçlu iflasa tabi şahıslardan ise iflas yolu ile takipte bulunabilir.

Alacaklı, takip talebinde 58 inci maddedeki hususlardan başka iflasa tabi borçlusu aleyhine haciz ve iflas yollarından hangisini istediğini bildirmeğe ve takip talebine kambiyo senedinin aslını ve borçlu adedi kadar tasdikli örneğini eklemeğe mecburdur

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: