2004 Sayılı İİK madde166 İFLAS KARARININ TEBLİĞİ VE İLANI

2004 Sayılı İİK madde166

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2009/1340 Esas ve 2009/4479 Karar İçtihat

Borca batık durumdaki sermaye şirketinin iflasın ertelenmesi talebi ile mahkemeye başvurması halinde gerekli ilanların yapılmasının zorunlu olduğu hakkındadırDAVA : Hasımsız olarak açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, 1991 yılından beri inşaat sektöründe faaliyet gösteren müvekkili şirketin bir çok inşaatı tamamladığını, ikibine yakın konut inşaatının devam ettiğini, 2008 yılı Haziran ayından itibaren şirketin mali durumunun bozulmaya başladığını, borca batık hale gelen şirketin alacağı tasarruf tedbirleri, altyapısı tecrübe ve potansiyeli ile mali durumunu düzeltebileceğini, Kiptaş’a yapmakta olduğu inşaat işinin devam ettiğini, işletmeye finansal yönden destekleyecek yeni unsurlar arandığını ileri sürerek iflasın 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece davacı şirketin borca batık durumda olduğu, tedbir kararı alan şirketin ilanlar yaptırmadığı, duruşmalara katılmadığı, dürüst davranmayan davacının iflas erteleme talebinin kabul edilmeyeceği gerekçesiyle davacı şirketin iflasına karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı Limited Şirket iflasın ertelenmesi talebinde bulunmuştur.

İflasın ertelenebilmesi için erteleme talebinde bulunan şirketin borca batık durumda olması, mali durumunun iyileştirilmesi ümidinin bulunması ve fevkalede mühletten (İİK’in m.329/a) yararlanmamış olması gerekir. Erteleme talebi TTK’nun 546. maddesinin atıf yaptığı TTK’nın 324. maddesine göre borca batık bildirimi anlamındadır. Bu nedenle mahkeme öncelikle şirketin borca batık durumda olup olmadığını tespit etmeli, borca batık durumda ise ıslahının mümkün bulunup bulunmadığını incelemelidir. Şirketin borca batık durumda olması halinde iflasını veya erteleme talebini düzenleyen İİK’nın 179. ve TTK’nın 324. maddesinde bu istemin ilanına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. İflasın ertelenmesi kurumu, erteleme talebinde bulunan şirketin menfaati kadar bu şekilde alacaklı olanların menfaatini de göz önüne alarak düzenlediğinden alacaklıların menfaatinin korunması yönünden erteleme talebinin ilan edilmesi uygun olur. Zira, bu durumda şirket borçlarının muvazaalı olarak aktiften fazla olması sonucunu doğuracak kötü niyetli davranışların önüne geçmek ve şirketin borca batık durumda olmadığını, iyileştirme projesinin yeterli bulunmadığını alacaklılara kanıtlama olanağı verilmelidir. Bu nedenle erteleme talebi İİK’nın 166/2. maddesinde öngörülen usulle ilan edilmeli, ilan üzerine alacaklıların itirazı mevcutsa bu itirazlar değerlendirilerek erteleme koşullarının mevcut olup olmadığı saptanmalıdır. Mahkemece bu yönün gözetilmemesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

Mahkemece davanın ilanları yaptırmadığı gerekçesiyle iflasına karar verilmişse de, borca batık durumdaki sermaye şirketi, durumu TTK’nın 324. maddesi uyarınca mahkemeye bildirmesi yeterli olduğundan ve bu durum kamu düzenini ilgilendirdiğinden HUMK’un 415/2. maddesi uyarınca işlem yapılarak talebin ilanı gerekirken yazılı gerekçeyle hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir. Mahkemece bu durumda anılan hüküm uyarınca ilanlar yaptırılıp itirazların mevcut olması halinde itirazlar da incelenmek suretiyle iflasın ertelenmesi koşullarının bulunup bulunmadığı saptanıp varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir .

KARAR :  Yukarıda açıklanan hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.İcra ve İflas Kanunu MADDE 166 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/79 md.)

İflas kararı, iflas dairesine bildirilir.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/30 md.) Daire, kararı kendiliğinden ve derhal tapuya, ticaret sicil memurluğuna, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, menkul kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım gelenlere bildirir. Daire, ayrıca kararı, karar tarihinde, tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder. Tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetenin yayınlandığı yer aynı zamanda muamele merkezi ise mahalli gazetede ilan yapılmaz.

İflasın kapandığı veya kaldırıldığı da aynı suretle bildirilir ve ilan olunur.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: