2004 Sayılı İİK madde 154 ALTINCI BAP İFLAS YOLİYLE TAKİP YETKİ İFLAS TAKİPLERİNDE YETKİLİ MERCİ

2004 Sayılı İİK madde 154

YARGITAY 12.HD. 2004/6323 E.-2004/11604 K. İçtihat

İİK.154.maddeye göre,iflas yoluyla takipte yetkili mercii, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki icra dairesidir. İflas yoluyla takibin borçlularından birinin ikametgahı olan yer icra dairesinde başlatılması HMUK 9/2.maddeye uygun olup, iflas davasının ise borçlu (şirketin) muamele merkezinin bulunduğu yer Ticaret Mahkemesinde açılmasında, yetki yönünden usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından mahkemece işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekir.Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, davalı şirketin bonoya bağlanmış borcunu vadesinde ödemediğini, iflas yoluyla takibe itiraz ederek durdurduğunu ileri sürerek davalının iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece icra takibinin Üsküdar da başlatıldığı davanın İzmir de açılarak icra dairesinin yetkisizliğinin kabul edildiği ortada yetkili yerden başlamış bir takip bulunmadığından iflas davasının dinlenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

İİK.154. maddesine göre iflas yoluyla takipte yetkili mercii, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki icra dairesidir. Ancak, icra dairesinin yetkisi kamu düzeninden olmadığından taraflar yetki sözleşmesi ile başka bir yer icra dairesinin yetkili olduğunu kararlaştırabilir. iflas yoluyla takibin borçlularından birinin ikametgahı Üsküdar ilçesi hudutları dahilinde olduğundan HUMK.nun 9/2. maddesi uyarınca Üsküdar icra dairesi iflas yoluyla takip bakımından yetkilidir, iflas davası ise mutlaka borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesinde açılmalıdır, iflası istenen şirketin muamele merkezi İzmir´de olduğundan iflas davası yetkili Ticaret Mahkemesinde açılmıştır, iflas takibi ve davasında yetki yönünden usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından mahkemece işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçesiyle davanın reddinde isabet görülmemiştir.

KARAR :  Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 25.11.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.İcra ve İflas Kanunu MADDE 154 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/74 md.)

İflas yoliyle takipte yetkili merci, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu mahaldeki icra dairesidir.

Merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler hakkında yetkili merci, Türkiye’deki şubenin, birden ziyade şubenin bulunması halinde merkez şubenin bulunduğu yerdeki icra dairesidir.

Borçlu ile alacaklı yetkili icra dairesini yazılı anlaşma ile tayin etmişlerse, o yerin icra dairesi dahi iflas takibi için yetkili sayılır. Şu kadar ki, iflas davaları için yetki sözleşmesi yapılamaz ve iflas davası mutlaka borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde açılır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: