2004 Sayılı İİK madde 154 ALTINCI BAP İFLAS YOLİYLE TAKİP YETKİ İFLAS TAKİPLERİNDE YETKİLİ MERCİ

2004 Sayılı İİK madde 154

ALTINCI BAP İFLAS YOLİYLE TAKİP  YETKİ İFLAS TAKİPLERİNDE YETKİLİ MERCİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/74 md.)
İflas yoliyle takipte yetkili merci, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu mahaldeki icra dairesidir.
Merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler hakkında yetkili merci, Türkiye’deki şubenin, birden ziyade şubenin bulunması halinde merkez şubenin bulunduğu yerdeki icra dairesidir.
Borçlu ile alacaklı yetkili icra dairesini yazılı anlaşma ile tayin etmişlerse, o yerin icra dairesi dahi iflas takibi için yetkili sayılır. Şu kadar ki, iflas davaları için yetki sözleşmesi yapılamaz ve iflas davası mutlaka borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde açılır.

2004 Sayılı İİK madde 154 ALTINCI BAP İFLAS YOLİYLE TAKİP YETKİ İFLAS TAKİPLERİNDE YETKİLİ MERCİ

2004 Sayılı İİK madde 154

YARGITAY 12.HD. 2004/6323 E.-2004/11604 K. İçtihat

İİK.154.maddeye göre,iflas yoluyla takipte yetkili mercii, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki icra dairesidir. İflas yoluyla takibin borçlularından birinin ikametgahı olan yer icra dairesinde başlatılması HMUK 9/2.maddeye uygun olup, iflas davasının ise borçlu (şirketin) muamele merkezinin bulunduğu yer Ticaret Mahkemesinde açılmasında, yetki yönünden usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından mahkemece işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekir.Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, davalı şirketin bonoya bağlanmış borcunu vadesinde ödemediğini, iflas yoluyla takibe itiraz ederek durdurduğunu ileri sürerek davalının iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece icra takibinin Üsküdar da başlatıldığı davanın İzmir de açılarak icra dairesinin yetkisizliğinin kabul edildiği ortada yetkili yerden başlamış bir takip bulunmadığından iflas davasının dinlenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 153 İPOTEKLİ ALACAKTA ALACAKLININ GAİP BULUNMASI VEYA BORCU ALMAKTAN İMTİNAI

2004 Sayılı İİK madde 153
İPOTEKLİ ALACAKTA ALACAKLININ GAİP BULUNMASI VEYA BORCU ALMAKTAN İMTİNAI:

İpotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusu icra dairesine müracaatla alacaklısının gaip ve yerleşim yerinin meçhul bulunduğunu veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten imtina ettiğini beyan ederse icra dairesi on beş gün içinde daireye gelerek parayı almasını ve ipoteği çözmesini alacaklıya usulüne göre tebliğ eder. Alacaklı bu müddet içinde gelmediği veya gelipte kanunen makbul bir sebep beyan etmeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina eylediği takdirde borçlu borcunu icra dairesine tamamiyle yatırırsa icra mahkemesi verilen paranın alacaklı namına hıfzına ve ipotek kaydının terkinine karar verir. Bu karar tapu dairesine tebliğ edilerek ipotekli taşınmazın sicilline geçirilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 153 İPOTEKLİ ALACAKTA ALACAKLININ GAİP BULUNMASI VEYA BORCU ALMAKTAN İMTİNAI

2004 Sayılı İİK madde 153

YARGITAY 12.HD. 2009/2922 E.-2009/4208 K. İçtihat

İpoteğin İmar Kanunu uyarınca imar uygulaması sonucu oluştuğu, dolayısıyla tarafların özgür iradeleriyle düzenlenmiş ipotek akit tablosu bulunmadığı hallerde, İİK.nun 153/2. maddesinin olayda uygulama yeri bulunmamaktadırMahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İpotek borçlusu tarafından kendi taşınmazı üzerine konulan ipotek bedelinin icra dosyasına yatırdığını konulan ipoteğin kaldırılmasını talep etmiştir. Mahkemece dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda ipotek bedelinin yatırıldığında alacaklı namına hıfsına, ipoteğin kaldırılmasına karar verilmiştir. İpotek alacaklısı temyiz dilekçesinde, söz konusu ipoteğin İmar Kanunu uyarınca konulduğunu, ipotek bedeli arttırımı davası açtığını ileri sürmüş, ipotek borçlusu vekilinin 11.04.2005 tarihli İcra Müdürlüğüne hitaben verdiği dilekçesinde, ipoteğin İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca konulduğunu belirttiği görülmüştür. Tarafların beyanları dikkate alındığında, söz konusu ipoteğin İmar Kanunu uyarınca imar uygulaması sonucunda oluşturulduğu, dolayısıyla tarafların özgür iradesiyle düzenlenmiş ipotek akit tablosunun bulunmadığı anlaşılmakla, İİK.nun 148. ve sonraki maddelerinde öngörülen nitelikte bir hukuki ilişkinin varlığından söz edilemeyeceğinden, bu durumda İİK.nun 153/2. madde hükmünün olayda uygulama yeri bulunmamaktadır. O halde, mahkemece ihtilafın çözümü yargılamayı gerektirdiğinden istemin reddi yerine kabulü isabetsizdir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 152 REHİN AÇIĞI BELGESİ

2004 Sayılı İİK madde 152

REHİN AÇIĞI BELGESİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/73 md.)
Rehin, satış istiyenin alacağına derece itibariyle rüçhanı olan diğer rehinli alacakların tutarından fazla bir bedelle alıcı çıkmamasından dolayı satılamazsa veya satılıp da tutarı takip olunan alacağa yetmezse, alacaklıya bütün veya geri kalan alacağı için bir belge verilir.
Alacağın irat senedinden veya bir taşınmaz mükellefiyetinden doğmıyan alacaklı, bu suretle tahsil edemediği alacağı için borçlunun sıfatına göre iflas veya haciz yoluna gidebilir.
Alacaklı, satış yapılmamışsa artırma gününden, satış yapılması halinde satışın kesinleşmesi tarihinden itibaren bir sene içinde haciz yolu ile takip talebinde bulunursa yeniden icra veya ödeme emri tebliğine lüzum yoktur.
Rehin açığı belgesi, borç ikrarını mutazammın senet mahiyetindedir.

 

2004 Sayılı İİK madde 152 REHİN AÇIĞI BELGESİ

2004 Sayılı İİK madde 152

 

YARGITAY 2004/1810 E.-2004/7454 K. İçtihat

İİK.152/son maddesi gereğince, rehin açığı belgesi 68/1 mahiyetinde bir belge olup,buna dayanarak genel haciz yoluyla icra takibi başlatabilir ve icra müdürlüğünce örnek 49 nolu ödeme emri gönderilebilir, ilamlı takiplere ilişkin örnek 53 nolu icra emri gönderilmesi yasaya aykırı olur.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK.nun 152/son maddesi gereğince rehin açığı belgesi, İİK.nun 68/1. maddesinde sayılan ve borç ikrarını içeren senet mahiyetindedir. Bir başka deyişle alacaklı, anılan belge sebebiyle borçlu hakkında genel haciz yoluyla icra takibi başlatabilir ve adı geçene icra müdürlüğünce örnek 49 nolu ödeme emri gönderilebilir. Bu nedenle, borçluya ilamlı takiplere ilişkin örnek 53 nolu icra emri gönderilmesi yasaya aykırı olup, mahkemece şikayet kabul edilerek icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi isabetsizdir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 151 PAYLAŞTIRMA

2004 Sayılı İİK madde 151

PAYLAŞTIRMA :

Rehin bedelinden masrafların çıkarılmasında ve artanın alacaklılar arasında paylaştırılmasında 138 inci madde hükmü tatbik olunur.
Satış tutarı alacaklıların alacağını ödemeğe yetmezse icra memuru 206 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre alacaklıların her birine ait sıra ve payları tayin eder.
141, 142 ve 144 üncü maddelerin hükümleri burada da caridir.

%d blogcu bunu beğendi: