2004 Sayılı İİK madde 149 İCRA EMRİ

2004 Sayılı İİK madde 149

Yargıtay 12.H.D. 2010/2776 E.- 2010/15027 K. İçtihat

Alacaklı takip talepnamesinde açıkça ipotek belgesine dayandığını belirtmiş ise; takip yoluna “Haciz” yazılması, ipotekli takipte haciz sözkonusu olamayacağından “Fuzuli” bir ibare olup; takip kesin borç ipoteğine dayalı olduğundan borçluya İİK.m.149 gereği icra emri çıkarılmasında usulsüzlük yoktur.
Ayrıca icra emrine yönelik şikayet, tebliğ tarihine göre yasal 7 günlük süre içinde yapılmalıdır.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı takip talebinde açıkça ipotek belgesine dayandığını belirtmiş olup; takip yolu bölümünde yazılan “haczen” ibaresinin, ipotekli takipte haciz sözkonusu olmadığından fuzuli bir ibare olduğu anlaşılmaktadır. Takip kesin borç ipoteğine dayalı olduğundan borçluya İ.İ.K.nun 149.maddesi gereğince icra emri çıkarılmasında da bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

Kaldı ki borçlu icra emrinin tebliğ tarihine göre yasal 7 günlük sürede de şikayette bulunmamıştır. Mahkemece anılan nedenlerle şikayetin REDDİNE karar verilmesi gerekirken takibin iptaline karar verilmesi doğru olmadığı gibi; kabul şekline göre de icra emrinin iptali yerine takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

KARAR :  Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366 ve HUMK.428 maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.06.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.İcra ve İflas Kanunu MADDE 149 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/69 md.)

İcra memuru, ibraz edilen akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva ettiğini ve alacağın muaccel olduğunu anlarsa, borçluya ve taşınmaz üçüncü şahıs tarafından rehnedilmiş veya taşınmazın mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse ayrıca bunlara birer icra emri gönderir.

Bu icra emrinde borcun otuz gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez ve icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse, alacaklının taşınmazın satışını istiyebileceği bildirilir.

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI:
MADDE 149/a.

(Ek madde: 18/02/1965 – 538/70 md.)

İcranın geri bırakılması hakkında 33 üncü maddenin 1, 2 ve 4 üncü fıkraları uygulanır.

(Değişik fıkra: 02/03/2005-5311 S.K./10.mad) İcra mahkemesinin geri bırakılma isteminin reddine ilişkin kararına karşı istinaf yoluna başvuran borçlu veya üçüncü şahıs, takip konusu alacağın yüzde onbeşi nispetinde teminat yatırmadığı takdirde satış durmaz. Bölge adliye mahkemesince talebin reddi hâlinde bu teminat, ayrıca hükme hacet kalmaksızın alacaklıya tazminat olarak ödenir.

(Ek fıkra: 21/02/2007-5582 S.K./5.mad) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ikinci fıkrada yer alan oran yüzde otuz olarak uygulanır. İstinaf talebinin reddi halinde, teminat olarak alınan tutarın yarısı tazminat olarak alacaklıya ödenir. Alacaklının satış talebinden sonra takdir edilen ve kesinleşen kıymete göre, merhunun alacağı karşılamayacağı anlaşılırsa kalan tutar teminatın geriye kalan kısmından karşılanır, varsa teminatın kalan kısmı teminatı yatırana iade edilir.

2 – ÖDEME EMRİ:
MADDE 149/b.

(Ek madde: 18/02/1965 – 538/70 md.)

149 uncu maddede yazılı haller dışındaki muaccel alacaklar için icra memuru, borçluya ve varsa taşınmaz sahibi üçüncü şahsa aşağıdaki kayıtlara uygun olmak üzere 60 ıncı maddeye göre birer ödeme gönderir.

1. Ödeme müddeti otuz gündür.

2. Yedi gün içinde itiraz olunmaz ve 1 numaralı bendde yazılı müddet içinde borç ödenmezse alacaklının taşınmazın satışını istiyebileceği bildirilir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: