2004 Sayılı İİK madde 145 BEŞİNCİ BAP REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İLE TAKİP TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ TAKİP TALEBİ

2004 Sayılı İİK madde 145

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2008/22953, Karar: 2009/4625 İçtihat

1-Hapis hakkı,kanundan doğan bir tür rehin hakkıdır.

2- Taşınır rehni tabiri, teslime bağlı rehinleri, MK m.940’ta öngörülen rehinleri, ticari işletme rehnini, hapis hakkını, alacak ve sair haklar üzerindeki rehinleri de kapsar.

Bu nedenle hapis hakkına sahip alacaklı, kendisine tanınan hakkı kullanarak taşınır rehnin paraya çevrilmesine ilişkin yolla İİK m.145 ve devamı maddeleri uyarınca takip yapabilir.Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Davalı alacaklılar, kira alacağından dolayı hapis hakkına dayanarak kiralanan işyerindeki menkul malların tespitini talep etmişler, 16.04.2008 tarihli tespit sırasında; kiracı şirket yetkilisi P___, satışa sunulan araçların A____ Otomotiv San. Tic. A.Ş.’ye ait olduğunu ileri sürmüştür. Söz konusu menkullerin tespitinden sonra alacaklılar vekili, 29.04.2008 tarihinde rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçmiştir.

Hapis hakkı, kanundan doğan bir tür rehin hakkıdır. İİK’nun 23/2. maddesine göre menkul rehni “… alacak vs. haklar üzerindeki rehinleri de” ifade eder. Taşınır rehni tabiri, teslime bağlı rehinleri, TMK m.940’ta öngörülen rehinleri, ticari işletme rehnini, hapis hakkını, alacak ve sair haklar üzerindeki rehinleri de kapsar. Bu nedenle alacaklı, kendisine tanınan hakkı kullanarak taşınır rehninin paraya çevrilmesine ilişkin yolla İİK’nun 145 ve devamı maddeleri uyarınca takip yapabilir. Nitekim alacaklı, borçluya karşı hapis uygulanan menkuller için menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla 29.04.2008 tarihinde takibe geçmiştir.

İstihkak iddiası, hacizli mala istihkak davası hakkındaki hükümlere tabidir (İİK m.96-99,150/g). Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, haciz aşaması olmadığı için, istihkak iddiaları paraya çevirme aşamasında (rehinli malın satışının istenmesinden sonra) incelenir (İİK m. 150/g).

Somut olayda şikayet tarihi (24.04.2008) itibariyle henüz rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlamamış, dolayısıyla paraya çevirme aşamasına da geçilmediği için bu aşamada istihkak iddiasının incelenmesi mümkün değildir.

Açıklanan nedenlerle mahkemece şikayetin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsiz olduğu gibi, kabul şekline göre de; borçlu kiracıya ait menkuller (bilgisayar, TV, masa, sandalye vs.) üzerindeki hapis hakkının da kaldırılması doğru görülmemiştir.

KARAR :  Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 05.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.İcra ve İflas Kanunu MADDE 145 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/65 md.)

Alacağı taşınır rehni ile sağlanmış alacaklı, takip talebinde 58 inci maddede yazılı hususlardan başka merhunun ne olduğunu ve merhun üçüncü şahıs tarafından verilmiş veya merhunun mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise onun ve merhun üzerinde sonra gelen rehin hakkı mevcut ise bu hakka sahip olan şahsın ismini de bildirir

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: