2004 Sayılı İİK madde 150 ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

2004 Sayılı İİK madde 150

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/71 md.)
Borçlu veya üçüncü şahıs ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. Ancak, rehin hakkı itiraz konusu yapılamaz. İpoteğin iptali hakkında dava açılması halinde 72 nci madde hükümleri kıyasen uygulanır.
İTİRAZIN İNCELENMESİ USULÜ VE HÜKÜMLERİ: MADDE 150/a.
(Ek madde: 18/02/1965 – 538/72 md.)
Ödeme emrine itiraz hakkında 62 den 72 nci maddeye kadar olan hükümler uygulanır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 150 ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

2004 Sayılı İİK madde 150

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2011/12128, Karar: 2012/746 İçtihat

Borçlu ile alacaklı arasında,İİK.150/a maddesi kapsamında  bir cari hesap veya işleyecek kredi gibi bir sözleşmenin teminatı niteliğinde kurulmuş bir ipotek bulunmadıkça,  alacağın varlığı, miktarı, tahsili gerekip gerekmediği yargılamayı gerektireceğinden, söz konusu teminat ipoteğine dayalı olarak, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip yapılamaz. Alacaklı öncelikle dava açıp alacağını ilama bağladıktan sonra takibe geçebilir.Somut olayda alacağın varlığı ve miktarının yargılamayı gerektirdiği hususu gözardı edilerek itirazın kaldırılması isteminin kısmen de olsa kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 149 İCRA EMRİ

2004 Sayılı İİK madde 149

 İCRA EMRİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/69 md.)
İcra memuru, ibraz edilen akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva ettiğini ve alacağın muaccel olduğunu anlarsa, borçluya ve taşınmaz üçüncü şahıs tarafından rehnedilmiş veya taşınmazın mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse ayrıca bunlara birer icra emri gönderir.
Bu icra emrinde borcun otuz gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez ve icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse, alacaklının taşınmazın satışını istiyebileceği bildirilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 149 İCRA EMRİ

2004 Sayılı İİK madde 149

Yargıtay 12.H.D. 2010/2776 E.- 2010/15027 K. İçtihat

Alacaklı takip talepnamesinde açıkça ipotek belgesine dayandığını belirtmiş ise; takip yoluna “Haciz” yazılması, ipotekli takipte haciz sözkonusu olamayacağından “Fuzuli” bir ibare olup; takip kesin borç ipoteğine dayalı olduğundan borçluya İİK.m.149 gereği icra emri çıkarılmasında usulsüzlük yoktur.
Ayrıca icra emrine yönelik şikayet, tebliğ tarihine göre yasal 7 günlük süre içinde yapılmalıdır. Read the rest of this entry »

4721 sayılı Medeni Kanun Madde 27 Adın değiştirilmesi

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 27

2. Adın değiştirilmesi

Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir.

Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilan olunur.

Ad değişmekle kişisel durum değişmez.

Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

MADDE GEREKÇESİ

Yürürlükteki Kanunun 26 ncı maddesini karşılamaktadır.

Madde kenar başlığı ile birlikte sadeleştirilmek amacıyla yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

4721 sayılı Medeni Kanun Madde 27 Adın değiştirilmesi

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 27

YARGITAY 18.HD. 2009/6893 E.-2009/12614 K. İçtihat

Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan isim değişikliği davasının vekil tarafından açılabilmesi için, genel vekaletname yeterli olmayıp, vekaletnamede buna ilişkin özel bir yetkinin bulunması gerekir.
Diğer yandan Nüfus Hizmetleri Yasasının 36. maddesine göre, ad ve soyadı değişikliği dahil,nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında Cumhuriyet Savcısı ile Nüfus Müdürü veya Memurunun bulunması ve kararın onların önünde verilmesi zorunludur. Mahkemenin oluşumuna ilişkin bu yasa hükmü dikkate alınmadan Nüfus İdaresi Temsilcisinin yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması isabetsizdir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 148 İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ TAKİP TALEBİ

2004 Sayılı İİK madde 148

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
TAKİP TALEBİ :

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/68 md.)

Taşınmaz ipotek alacaklısı, yetkili veya taşınmazın bulunduğu yer icra dairesine elindeki ipotek belgesinin akit tablosunun tapu idaresince verilmiş resmi bir örneğini ibrazla alacağın miktarını bildirir ve 58 inci maddeye göre takip talebinde bulunur.

ADRES GÖSTERME ZORUNLULUĞU:
MADDE 148/a.

(Ek madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./41. md.)
İpotek sözleşmesinin tarafları veya ipotekli taşınmazı daha sonra satın alanlar ya da bunların halefleri, tapu sicili müdürlüğüne yurt içinde bir tebligat adresi bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde ilgililerin tescil talebi, tapu sicili müdürlüğünce reddolunur.
Adresin değiştirilmesi tapu sicil müdürlüğüne bildirilmesi halinde sonuç doğurur. Yeni adresin bildirilmemesi halinde tebligatların eski adrese ulaştığı tarih tebellüğ tarihi sayılır.

2004 Sayılı İİK madde 148 İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ TAKİP TALEBİ

2004 Sayılı İİK madde 148

YARGITAY 12.HD.2009/2922 E.-2009/4208 K. İçtihat

İpoteğin İmar Kanunu uyarınca,imar uygulaması sonucunda oluşturulduğu(tarafların özgür iradesiyle düzenlenmiş ipotek akit tablosu bulunmadığı)bir durumda, İİK.148. ve sonraki maddelerinde öngörülen nitelikte bir hukuki ilişkinin varlığından söz edileyeceğinden, artık İİK.153/2. madde hükmünün olayda uygulama yeri bulunmamaktadır Read the rest of this entry »

4721 sayılı Medeni Kanun Madde 27 Adın değiştirilmesi

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 27

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 2003/313 E., 2003/1194 K. İçtihat

Kişinin toplum içerisinde bilinip tanındığı adı ile anılmayı ve bunu kayden de taşımayı istemesinin haklı sebep teşkil edeceği kabul edilmiştir. Çünkü, herkes etrafınca tanındığı ve çağrıldığı adın yasalara aykırı olmadıkça resmen ve kayden de taşımak hakkına sahiptir. Read the rest of this entry »

4721 sayılı Medeni Kanun Madde 25 Davalar

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 25

II. Saldırıya karşı

2. Davalar

Davacı, hakimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir.

Davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde de bulunabilir.

Davacının, maddi ve manevi tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekaletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklıdır.

Manevi tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; mirasbırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez.

Davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir.

MADDENİN GEREKÇESİ

Yürürlükteki Kanunun 24/a maddesini karşılamaktadır.

Madde yürürlükteki Kanuna 3444 sayılı Kanunla konulmuş yeni bir hükümdür. Maddenin aslı İsviçre Medenî Kanununun 1985 tarihinde yürürlüğe giren yeni 28/a maddesidir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: