2004 Sayılı İİK madde 142 CETVELE İTİRAZ

2004 Sayılı İİK madde 142

Yargıtay 19 Hukuk Dairesi,   1994/8616 Esas,  1994/11225 Karar İçtihat

Mahcuz malın ipotekli bulunduğu ve ipoteğin hacizlerden öncesine ilişkin bulunduğu gözetilerek satılan ipotekli ve mahcuz taşınmazın bedelinden öncelikle ipotek alacağının karşılanmasından sonra kalan paranın paylaşımı için hacizli alacaklar yönünden sıra cetveli yapılması gerekir. Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne, yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılardan Vergi Dairesi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
1- Mahcuz malın ipotekli bulunduğu ve ipoteğin hacizlerden öncesine ilişkin bulunduğu gözetilerek satılan ipotekli ve mahcuz taşınmazın bedelinden öncelikle ipotek alacağının karşılanmasından sonra kalan paranın paylaşımı için hacizli alacaklar yönünden sıra cetveli yapılması gerekir. Diğer bir anlatımla kural olarak ipotekli alacak sıra cetveline girmez, öncelikle satış bedelinden ödenir.Uyuşmazlığa konu olayda İcra Müdürlüğünce düzenlenen sıra cetvelinde ipotekli alacak ikinci sıraya alınmış ise de ipotek alacaklısı tarafından yapılan sıra cetveline ve sırasına itiraz edilınediğinden, bu alacaklı yönünden sırasının değiştirilmesi olanağı bulunmamaktadır. Sıra cetvelinde birinci sıraya alınan Sarıgöl Vergi Dairesi alacağı için merci kararında saptandığı üzere, 25.1.1993 tarihinde haciz yapıldığı anlaşılmaktadır. Oysa davacının alacağı ile ilgili haciz 18.11.1992 tarihli olup, takibe dayalı ödeme emrinin tebliği ve takibin kesinleşmesinin 16.12.1992 tarihi olmasına göre davacının alacağı yönünden kesinleşen haczi, sırasına itiraz edilen vergi dairesinin haczinden önce bulunmasına göre 6183 Sayılı Kanunun 21. maddesi hükmü gözetilerek vergi dairesinin haczinin davacının takibindeki hacze iştirak ettirilip, ipotekten arta kalan bedelin taraflar arasında garameten paylaştırılmasına karar verilmesi gerektiği halde yazılı şekilde karar verilmiş olması yanhıştır.
2— Sıra cetveline itiraza ilişkin şikayetlerde, sırasına itiraz edilen ile sıra cetvelindeki hukuku ihlal edilenler varsa bu alacaklılar aleyhine şikayet yolu ile dava açılır. Takibi yapan icra müdürlüğünün davada hasım olarak gösterilmesi gerekmez. Merci Hakimliği’nin bu hususu gözetmeden, Buldan İcra Müdürlüğünü davada hasım olarak kabulü de isabetsizdir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın dayalı yararına BOZULMASINA, 18.11.1994 gününde oybirliği ile karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 142 :(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)

Cetvel suretinin tebliğinden yedi gün içinde her alacaklı takibin icra edildiği mahal mahkemesinde alakadarlar aleyhine dava etmek suretiyle cetvel mündericatına itiraz edebilir.

Dava basit muhakeme usuliyle görülür.

İtiraz alacağın esas ve miktarına taallük etmeyip yalnız sıraya dairse şikayet yoliyle icra mahkemesine arzolunur.

TEMİNAT KARŞILIĞI ÖDEME: 
MADDE 142/a.

(Ek madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./39. md.)

Sıra cetveline karşı 142 nci madde uyarınca şikayet veya itiraz yapılmışsa, tebligatı alan ve sıra cetvelinde hak sahibi görünen her alacaklı, bir bankanın kesin teminat mektubunu dosyaya ibraz ederek payına düşen meblağı tahsil edebilir. 36 ncı maddenin ikinci fıkrası burada da uygulanır.

Teminat mektubunda, alacaklının dosyadan tahsil ettiği meblağ ile bu meblağın kısmen veya tamamen icra dosyasına iadesinin gerekmesi halinde iade tarihine kadar geçecek süreye ait olan faizin, icra dairesinin ilk yazılı talebi üzerine dosyaya ödenmesi taahhüt edilmelidir. Bu esaslar dahilinde teminat mektubuyla garanti edilecek miktar icra dairesince belirlenir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: