2004 Sayılı İİK madde 133 İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ

2004 Sayılı İİK madde 133

İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ:

(Değişik madde: 06/06/1985 – 3222/16 md.)
Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129 uncu maddenin aradığı şartlara uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin, 129 uncu maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz ençok artırana ihale olunur.
(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/21 md.) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedeli ni yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2005/19152, Karar: 2005/22932 İçtihat

İhale alıcısı olup da ihale bedelini yatırmamakla ihalenin düşürülmesine neden olan şikayetçinin İcra Müdürlüğü ne yatırdığı teminatın, alacaklının -iki ihale bedeli arasındaki farktan kaynaklı- talebi üzerine İcra Müdürlüğünce paraya çevrilerek alacaklıya ödenmesi söz konusudur. Şikayetçinin, işbu İcra Müdürlüğü işlemini şikayeti; ihale bedelini yatırmayarak teminatının paraya çevrilmesi gereğinin başlangıcı tarihi ile teminatın paraya çevrilerek alacaklıya ödenmesi tarihi arasında 1 yıldan fazla süre geçtiğinden bahisle reddedilemez. İcra Mahkemesinin süresindeki şikayet hakkında, işin esasına girerek karar vermesi gerekir.“Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Taşınmazı ihale sonucu satın alan şikayetçinin süresinde satış bedelini yatırmaması nedeniyle ihalenin icra dairesince İİK m.133 uyarınca düşürülmesi sonucu taşınmazın daha düşük bedelle satıldığından bahisle alacaklının İİK m.133/son maddesi uyarınca icra müdürlüğünden 14.04.2005 tarihinde şikayetçinin satış dosyasına sunduğu teminat mektubunun paraya çevrilerek kendilerine ödenmesi yönündeki talebi doğrultusunda anılan dairece işlem yapılması üzerine, şikayetçinin bu işlemin iptali için 15.04.2005 tarihinde icra mahkemesine başvuruda bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, şikayetçi şirket ihale bedelini yatırmamakla teminatın iade edilip edilmediği süreci 26.06.2003 tarihinde başladığından ve ihalenin feshi davasının 1 yılla sınırlandırıldığından ihaleye bağlı olan bu tür durumların da 1 yılla sınırlı olarak şikayet konusu yapılması gerektiği düşüncesiyle aradan 2 yıl zaman geçtiğinden dolayı şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

İİK m.133/son da bu konu ile ilgili olarak herhangi bir yasal sınırlama bulunmamaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere şikayetçinin, icra müdürlüğünün işlemine karşı yasal süresi içerisinde mahkemeye başvurduğundan şikayetinin esastan incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken istemin yazılı gerekçe ile süre aşımından reddi yolunda hüküm kurulması isabetsizdir.

KARAR :  Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.”İcra ve İflas Kanunu MADDE 133 :(Değişik madde: 06/06/1985 – 3222/16 md.)

Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129 uncu maddenin aradığı şartlara uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin, 129 uncu maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz ençok artırana ihale olunur.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/21 md.) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedeli ni yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: