2004 Sayılı İİK madde 130 ÖDEME USULÜ

2004 Sayılı İİK madde 130

ÖDEME USULÜ:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)
Satış bedeli peşin ödenir. Ancak icra memuru alıcıya on günü geçmemek üzere bir mühlet verebilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 1985/6624, Karar: 1986/305 İçtihat

Taşınmazın peşin para ile satılmasına karar verildiğinde ihale bedeli “çek”, “senet” ve “teminat mektubu” ile ödenemez. Aksi durum ihalenin feshi sebebidir.”Taşınmazın peşin para ile satılmasına karar verilmiş olup, ihale bedelinin nakden ödenmesinin gerekmesine, teminat mektubunun ancak 134.maddenin son fıkrasındaki halin mevcudiyetinde geçerli olacağına, ihale bedeli yerine çek, teminat mektubu ve senet verilemeyeceğine binaen ihalenin feshine karar vermek gerekirken, isteğin reddi isabetsiz olduğu gibi; kabul şekline göre de davacı ihaleye fesat karıştırıldığını ileri sürmüş olması itibariyle, bu hususta gösterdiği deliller toplanmak, şahitler dinlenmek ve sonucuna göre karar verilmek gerekirken noksan inceleme ile karar verilmesi de isabetsiz; temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 16.01.1986 gününde oybirliğiyle karar verildi.”İcra ve İflas Kanunu MADDE 130 :(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)

Satış bedeli peşin ödenir. Ancak icra memuru alıcıya on günü geçmemek üzere bir mühlet verebilir

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: