2004 Sayılı İİK madde 129 İHALE

2004 Sayılı İİK madde 129

İHALE:

(Değişik madde: 6352 S.K.-02.07.2012/m.31) “Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.
Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru tarafından geri bırakılır.
İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.”

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2004/23828, Karar: 2005/1302 İçtihat

1. ihale gününde artırma bedelinin, taşınmaz için tahmin edilen kıymetin en az %60’ını bulması ve bunun yanı sıra paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını da geçmesi yasal zorunluluk olup; bu husus mahkemece re’sen gözetilmelidir.”Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK m.129/1 e göre, artırma bedelinin taşınmaz için tahmin edilmiş olan kıymetin 1. ihale gününde satış yapılması halinde en az %60’ını bulması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi zorunlu bulunmaktadır. Somut olayda taşınmaz 1. ihale günü satıldığı ve 95.000.000.000 TL tahmini kıymetin %60’ı olan 57.000.000.000 TL ile bu rakama gazete ilanları için sarf edilen giderler kıymet takdiri ve tebligat giderlerinin eklenmesiyle oluşan miktarı 58.650.000.000 TL. olan satış bedelini karşılamadığı anlaşılmaktadır. O halde mahkemece yasal bir zorunluluk olan bu husus re’sen gözetilerek ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hükmolunması isabetsizdir.

KARAR : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 28.01.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.” İcra ve İflas Kanunu MADDE 129 :(Değişik madde: 6352 S.K.-02.07.2012/m.31)
Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.

Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru tarafından geri bırakılır.

İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.”

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: