2004 Sayılı İİK madde 126 ARTIRMA İLANI, ARTIRMA HAZIRLIKLARI VE İLGİLİLERE İHTAR

2004 Sayılı İİK madde 126

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi  2003/12773 Esas,  2003/15882 Karar İçtihat

İİK.’nun 114.maddesine göre ilanın şekli hakkında icra müdürlüğünün takdir hakkı var ise de; işbu takdir hakkının tarafların menfaatlerine, olaya en uygun şekilde kullanılması gerekir. Aksi, ihalenin feshi sebebidir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı ve Alıcı vekilleri tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
1-Alıcı R____ vekilinin vekaletnamesindeki yetkiye dayalı olarak temyizden feragat ettiğinden adı geçene ait temyiz dilekçesinin reddine,
2-Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
İİK.nun 114.maddesinde ilanın şeklinin icra müdürlüğünce ilgililerin menfaatlerine en uygun şekilde tayin edilmesi öngörülmüştür. İcra müdürünün sözü edilen takdir hakkını olaya uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının ihalenin feshi istendiğinde mercii hakimliğince ve Yargıtay’ca denetlenmesi gereklidir. Somut olayda muhammen bedeli 15.000.000.000 TL. olan 2 oda 1 salondan ibaret dairenin satışı için mutlaka tirajı en yüksek 5 gazeteden birisinde ilan yapılması, satışı yapılan taşınmazın özellikleri nazara alındığında zorunlu değildir. Gazete ilanının Türkiye’de münteşir gazetelerden birisi olan C____ Gazetesinde yapılması yeterlidir. İcra müdürünün takdir yetkisini ilgililerin menfaati ve taşınmazın özelliklerini nazara almayarak açıklanan şekilde kullanması doğru değildir. Nitekim alacaklı ihaleden önce bu hususta da şikayette bulunmuş ise de, şikayetin merciin kesin kararı ile reddedildiği görülmektedir. İhale öncesi işlemlere dair kesin nitelikteki mercii kararlarının ihalenin feshi davası sırasında Yargıtay’ca denetlenmesi süreklilik arzeden uygulamalar gereğidir. Başkaca ihalenin feshi nedenleri bulunmamasına rağmen merciice somut olaya uygun şekilde takdir yetkisini kullanmayan icra müdürü kararına itibar edilerek yazılı gerekçeyle sadece gazete ilanının yetersizliğinden bahisle ihalenin feshine karar verilmesi isabetsizdir.

KARAR :  Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366. ve HUMK 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 03.07.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.İcra ve İflas Kanunu MADDE 126 :(Değişik madde ve başlığı: 6352 S.K.-02.07.2012/m.29)
“Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.

İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.

Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.

Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır.”

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: