2004 Sayılı İİK madde 140 SIRA CETVELİ

2004 Sayılı İİK madde 140

YARGITAY 19.HD.2004/1048 E.-2004/1048 K. İçtihat

Üzerinde birden çok haciz bulunan bir mal satıldığında, satış bedeli tüm alacaklıların alacağını karşılamaya yetmiyorsa sıra cetveli düzenlenir (İİK.140/I).
Sıra cetveli düzenlenirken, söz konusu para üzerine ilk konulan kesin haciz ve eğer varsa buna iştirak edecek hacizler tesbit edilerek ilk iştirak derecesi oluşturulur.
Somut olayda,davacı alacağının işçi alacağı olduğundan bahisle ilk sırada ödenmesine karar verilmiş ise de, İİK.206. maddesi ile işçi alacaklarına tanınan imtiyaz,  sadece aynı derecede hacze iştirak eden alacaklılara karşı hüküm ifade edeceğinden, bu gerekçeyle hüküm kurulması doğru değildirTaraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, sıra cetvelinin iptali istemine ilişkindir.

Davacı vekili düzenlenen sıra cetvelinde davalıların haciz tarihleri göz önüne alınarak onlara üst sıraların verildiğini, oysa müvekkilinin alacağının işçi alacağı olması nedeniyle İİK.nun 206 ncı maddesi gereğince ilk sıraya alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili haciz yolu ile takipte sıra cetveli düzenlenirken haciz tarihlerinin esas alınacağını; İİK.nun 206 ncı maddesinin sadece iflas takiplerinde uygulanacağını ileri sürerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

İcra Mahkemesi’nce İİK.nun 140 ncı maddesinde, alacaklıların 206 ncı maddeye göre sıralanacaklarının yazılı bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Üzerinde birden çok haciz bulunan bir mal satıldığında, satış bedeli tüm alacaklıların alacağını karşılamaya yetmiyorsa sıra cetveli düzenlenir (İİK.140/I). Somut olayda taraflar bir miktar para üzerine haciz koydurmuşlardır. Bu durumda sıra cetveli düzenlenirken, söz konusu para üzerine ilk konulan kesin haciz ve eğer varsa buna iştirak edecek hacizler tesbit edilerek ilk iştirak derecesi oluşturulur. Geriye para artarsa aynı usulle daha sonraki dereceler oluşturularak artan paranın bu dereceye aidiyetine karar verilir.

Mahkemece davacı alacağının işçi alacağı olduğundan bahisle ilk sırada ödenmesine karar verilmiş ise de, söz konusu para üzerine konulan hacizler tarih sırası esasına göre belirlenmeli, davacı alacağının bu hacze iştirak şartlarını taşıyıp taşımadığı hususu İİK.nun 100 ve 101 nci maddeleri kapsamında tartışılmalı ve İİK.nun 206 ncı maddesi ile işçi alacaklarına tanınan imtiyazın tüm alacaklılara değil, sadece aynı derecede hacze iştirak eden alacaklılara karşı hüküm ifade edeceği ilkesi de göz önünde tutularak bir karar verilmelidir. Bu itibarla, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

KARAR :  Yukarıda yazılı nedenlerle hükmün temyiz eden davalılar yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 21.10.2004 günü oybirliğiyle karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 140 :Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemiye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar.

Alacaklılar 206 ncı madde mucibince iflas halinde hangi sıraya girmeleri lazım geliyorsa o sıraya kabul olunurlar.

Bununla beraber ilk üç sıraya kayıt için muteber olan tarih haciz talebi tarihidir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: