2004 Sayılı İİK madde 138 PARANIN PAYLAŞTIRILMASI PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI ZAMANI, MASRAFLAR VE VEKALET ÜCRETİ

2004 Sayılı İİK madde 138

YARGITAY 12.HD.2000/12598 E.-2000/13853 K. İçtihat

İİK.138/3. maddesi hükmüne göre,vekil vasıtası ile yapılan takiplerde,vekalet ücretinin miktarı icra müdürü tarafından avukatlık ücret tarifesine göre,alacaklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye bakılmaksızın  hesaplanır. Bu hüküm emredici nitelikte olup, buna dayanarak yapılan şikayet kamu düzeni ile ilgili olduğundan süreye bağlı değildir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 21.7.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu hakkında örnek 152 numaralı ödeme emri gönderilmek suretiyle yapılan takiple ilgili itirazın süresi geçmiş ise de; alacaklının takip talepnamesinde %10 oranında avukatlık ücreti talep ettiği görülmektedir. İİK.138/3. maddesi hükmüne göre vekil vasıtası ile yapılan takiplerde vekalet ücretinin miktarı alacaklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye bakılmaksızın icra müdürü tarafından avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanır. Emredici nitelikteki bu hükme dayanılarak yapılan şikayet kamu düzeni ile ilgili olduğundan süreye bağlı değildir. O halde işin esası incelenip oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.Kabul şekline göre de; istemin şikayet mahiyetinde olduğu gözardı edilerek olayda uygulama yeri bulunmadığı halde tazminata hükmedilmesi de doğru değildir.

KARAR :  Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 28.9.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 138 :Mahcuz mallar tamamiyle satıldıkta bedelleri alakadarlara hisselerine göre paylaştırılır ve bir kısmı satıldıkta icabına göre bedeli hisseleri nispetinde alakadarlara avans olarak dağıtılır.

Haciz, paraya çevirme ve paylaştırma gibi bütün alacaklıları alakadar eden masraflar önce satış tutarından alınır ve artan para takip masrafları ve işlemiş faizler dahil olduğu halde alacakları nispetinde paylaştırılır.

(Değişik fıkra: 18/02/1965 – 538/64 md.) Vekil vasıtasiyle yapılan takiplerde vekalet ücretinin miktarı, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye bakılmaksızın, icra memuru tarafından avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanır. Bu şekilde tayin olunan vekalet ücreti de takip masraflarına dahildir.

Muvakkat hacizler için ayrılmış hisseler vaziyet anlaşılıncaya kadar sağlam bir bankaya, banka bulunmıyan yerlerde mahkeme veya icra sandıklarına yatırılır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: