2004 Sayılı İİK madde 135 TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA

2004 Sayılı İİK madde 135

                                 YARGITAY 12.HD.2008/11133 E.-2008/14206 K. İçtihat

İhale edilen taşınmaz,bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise, ihalenin kesinleşmesi üzerine alıcı, icra dairesinden işgalci üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebilir. 3.kişi ancak ipotek tarihinden önce yapıldığı resmi belge ile sabit olan bir akde dayanarak aksini ispatlayabilir.Adi yazılı kira sözleşmesi, vergi kaydı, SSK belgesi, elektrik faturası, su faturası, telefon tesis belgesi, vergi dairesi yoklama fişi, sanayi sicil belgesi, marka tescil belgesi, kira ödeme makbuzları, İİK.nun 135/2. maddesinde öngörülen ve kiracı sıfatını belgeleyen resmi belgelerden olmadığı gibi, İİK.nun 150/b maddesi uyarınca kira paralarının istenmesi İİK.nun 132-135. maddelerindeki hakları da ortadan kaldırmaz.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alıcı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Alıcıya ihale edilen taşınmaz bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise, (ihalenin kesinleşmesi üzerine) alıcı, icra dairesinden, üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebilir.

İİK.nun 135/2. maddesi; “taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akde dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya ve işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur” hükmünü içermektedir.

Somut olayda ipoteğin paraya çevrilmesi talebi sonucu, kesinleşen ihale neticesinde üçüncü kişiye tahliye emri tebliğ edilmiş, şikayetçi tarafından yasal (7) günlük sürede bu tahliye emrine karşı mahkemeye şikayet yoluna başvurulmuştur. Ancak, şikayetçi tarafından hacizden evvelki (ipotek tarihinden) bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akde dayanılarak taşınmazı işgal ettiği ispatlanamamıştır. (Adi yazılı kira sözleşmesi, vergi kaydı, SSK belgesi, elektrik faturası, su faturası, telefon tesis belgesi, vergi dairesi yoklama fişi, sanayi sicil belgesi, marka tescil belgesi, kira ödeme makbuzları, İİK.nun 135/2. maddesinde öngörülen ve kiracı sıfatını belgeleyen resmi belgelerden sayılmaz.)

Diğer yandan kabule göre de; İİK.nun 150/b maddesi uyarınca kira paralarının istenmesi İİK.nun 132-135. maddelerindeki haklarını da ortadan kaldırmaz.

O halde Mahkemece istemin reddi yerine yazılı gerekçelerle kabulü isabetsizdir.

KARAR :  Alıcı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 03.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.İcra ve İflas Kanunu MADDE 135 :Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için 134 üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.

(Değişik fıkra: 06/06/1985 – 3222/17 md.) Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.

Posted in Genel. Tags: , . Leave a Comment »

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: