2004 Sayılı İİK madde 144 SENEDİN GERİ VERİLMESİ VE İLAMIN İCRASI VESİKASI

2004 Sayılı İİK madde 144
SENEDİN GERİ VERİLMESİ VE İLAMIN İCRASI VESİKASI:

Alacağı tamamen ödenmiş olan alacaklıya ait senet icra dairesince borçluya verilir.
Alacağının yalnız bir kısmı ödenmiş olan alacaklı, senedini geri alabilir. Şu kadar ki, icra dairesi senede bundan sonra ne miktar para için muteber olacağını yazar yahut senedin mahiyetine göre alakadar dairelere yazdırır.
İlamların icrasında borçlu isterse kendisine ilamın tamamen veya kısmen icra edilmiş olduğuna dair bedava ve pulsuz bir vesika verilir.
Bir taşınmazı paraya çeviren icra dairesi o taşınmaz üzerindeki irtifak haklarına, taşınmaz mükellefiyetlerine ve taşınmaz rehin haklarına dair kayıtların tapu sicilinden terkin ve nakillerini de yaptırır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 143 BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI

2004 Sayılı İİK madde 143

BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)
(Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./40. md.) Alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikası düzenlenmesi için gerekli şartlar yerine gelmişse, icra dairesi kalan miktar için hemen bir aciz vesikası düzenleyip alacaklıya ve bir suretini de borçluya verir; bu belgeler hiçbir harç ve vergiye tabi değildir. Aciz vesikasının bir nüshası da her il merkezinde Adalet Bakanlığınca tespit edilen icra dairesi tarafından tutulan özel sicile kaydedilmek üzere bu icra dairesine gönderilir. Aciz vesikası sicili aleni olup ne şekilde tutulacağı ve hangi hususları içereceği Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle belirlenir.
Bu vesika ile 105 inci maddedeki vesika borcun ikrarını mutazammın senet mahiyetinde olup alacaklıya 277 nci maddede yazılı hakları verir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 143 BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI

2004 Sayılı İİK madde 143

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas: 2011/13-304, Karar: 2011/438 İçtihat

Temyize konu davada davacı, tüketici kredisi sözleşmesi gereği asıl borçlunun borcunu ödemediğini, asıl borçlu hakkında yapılan icra takibinde haczi kabil malı bulunmadığının tespit edildiğini ileri sürerek davalı kefil hakkında eldeki davayı açmıştır.

4077 sayılı Kanun m.10/3’ün son cümlesi “Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez.” hükmünü içermekle; kredi verenin, şahsi teminat veren kefilden asıl borcun ödenmesini isteyebilmesi için, asıl borçlu hakkında İİK m.105 ve m.143 kapsamında kesin aciz vesikası alması gerekir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 142 CETVELE İTİRAZ

2004 Sayılı İİK madde 142
CETVELE İTİRAZ:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)
Cetvel suretinin tebliğinden yedi gün içinde her alacaklı takibin icra edildiği mahal mahkemesinde alakadarlar aleyhine dava etmek suretiyle cetvel mündericatına itiraz edebilir.
Dava basit muhakeme usuliyle görülür.
İtiraz alacağın esas ve miktarına taallük etmeyip yalnız sıraya dairse şikayet yoliyle icra mahkemesine arzolunur.
TEMİNAT KARŞILIĞI ÖDEME: MADDE 142/a.
(Ek madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./39. md.)
Sıra cetveline karşı 142 nci madde uyarınca şikayet veya itiraz yapılmışsa, tebligatı alan ve sıra cetvelinde hak sahibi görünen her alacaklı, bir bankanın kesin teminat mektubunu dosyaya ibraz ederek payına düşen meblağı tahsil edebilir. 36 ncı maddenin ikinci fıkrası burada da uygulanır.
Teminat mektubunda, alacaklının dosyadan tahsil ettiği meblağ ile bu meblağın kısmen veya tamamen icra dosyasına iadesinin gerekmesi halinde iade tarihine kadar geçecek süreye ait olan faizin, icra dairesinin ilk yazılı talebi üzerine dosyaya ödenmesi taahhüt edilmelidir. Bu esaslar dahilinde teminat mektubuyla garanti edilecek miktar icra dairesince belirlenir.

2004 Sayılı İİK madde 142 CETVELE İTİRAZ

2004 Sayılı İİK madde 142

Yargıtay 19 Hukuk Dairesi,   1994/8616 Esas,  1994/11225 Karar İçtihat

Mahcuz malın ipotekli bulunduğu ve ipoteğin hacizlerden öncesine ilişkin bulunduğu gözetilerek satılan ipotekli ve mahcuz taşınmazın bedelinden öncelikle ipotek alacağının karşılanmasından sonra kalan paranın paylaşımı için hacizli alacaklar yönünden sıra cetveli yapılması gerekir. Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne, yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılardan Vergi Dairesi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 141 CETVEL SURETLERİNİN TEBLİĞİ

2004 Sayılı İİK madde 141

CETVEL SURETLERİNİN TEBLİĞİ:

Sıra cetvelinin birer sureti icra dairesi tarafından alakadarlara tebliğ edilir.

2004 Sayılı İİK madde 140 SIRA CETVELİ

2004 Sayılı İİK madde 140

SIRA CETVELİ:

Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar.
Alacaklılar 206 ncı madde mucibince iflas halinde hangi sıraya girmeleri lazım geliyorsa o sıraya kabul olunurlar.
Bununla beraber ilk üç sıraya kayıt için muteber olan tarih haciz talebi tarihidir.

2004 Sayılı İİK madde 140 SIRA CETVELİ

2004 Sayılı İİK madde 140

YARGITAY 19.HD.2004/1048 E.-2004/1048 K. İçtihat

Üzerinde birden çok haciz bulunan bir mal satıldığında, satış bedeli tüm alacaklıların alacağını karşılamaya yetmiyorsa sıra cetveli düzenlenir (İİK.140/I).
Sıra cetveli düzenlenirken, söz konusu para üzerine ilk konulan kesin haciz ve eğer varsa buna iştirak edecek hacizler tesbit edilerek ilk iştirak derecesi oluşturulur.
Somut olayda,davacı alacağının işçi alacağı olduğundan bahisle ilk sırada ödenmesine karar verilmiş ise de, İİK.206. maddesi ile işçi alacaklarına tanınan imtiyaz,  sadece aynı derecede hacze iştirak eden alacaklılara karşı hüküm ifade edeceğinden, bu gerekçeyle hüküm kurulması doğru değildirTaraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 139 İCRA DAİRESİNİN TAMAMLAMA HACİZLERİ

2004 Sayılı İİK madde 139

İCRA DAİRESİNİN TAMAMLAMA HACİZLERİ:

Satış tutarı bütün alacakları ödemiye yetmezse icra memuru kendiliğinden yeni hacizler yaparak haczi tamamlar; ancak bu suretle haczolunan mallar üzerinde sonra gelen derecelerin evvelce koydurdukları hacizler varsa bu hacizlerin doğurduğu haklara halel gelmez. Yeniden haczedilen mallar ayrıca satış talebine hacet kalmaksızın ve mümkün olduğu kadar çabuk satılır.

2004 Sayılı İİK madde 138 PARANIN PAYLAŞTIRILMASI PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI ZAMANI, MASRAFLAR VE VEKALET ÜCRETİ

2004 Sayılı İİK madde 138

PARANIN PAYLAŞTIRILMASI:
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI ZAMANI, MASRAFLAR VE VEKALET ÜCRETİ :

Mahcuz mallar tamamiyle satıldıkta bedelleri alakadarlara hisselerine göre paylaştırılır ve bir kısmı satıldıkta icabına göre bedeli hisseleri nispetinde alakadarlara avans olarak dağıtılır.
Haciz, paraya çevirme ve paylaştırma gibi bütün alacaklıları alakadar eden masraflar önce satış tutarından alınır ve artan para takip masrafları ve işlemiş faizler dahil olduğu halde alacakları nispetinde paylaştırılır.
(Değişik fıkra: 18/02/1965 – 538/64 md.) Vekil vasıtasiyle yapılan takiplerde vekalet ücretinin miktarı, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye bakılmaksızın, icra memuru tarafından avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanır. Bu şekilde tayin olunan vekalet ücreti de takip masraflarına dahildir.
Muvakkat hacizler için ayrılmış hisseler vaziyet anlaşılıncaya kadar sağlam bir bankaya, banka bulunmıyan yerlerde mahkeme veya icra sandıklarına yatırılır.

%d blogcu bunu beğendi: