2004 Sayılı İİK madde 125 MÜNDERECATI

2004 Sayılı İİK madde 125

MÜNDERECATI:

Artırma şartnamesinde taşınmazın, üzerindeki irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyetleri, ipotekler, ipotekli borç senetleri, irat senetleriyle birlikte satıldığı ve borçlunun bu taşınmaz ile temin edilmiş şahsi borçlarının da alıcıya intikal eyliyeceği tasrih olunur.
İpotek ve ipotekli borç senediyle temin edilmiş olupta bu suretle müşteriye devrolunan borçtan asıl borçlunun kurtulması alacaklının müracaat hakkının mahfuz olduğunu ihaleden itibaren bir sene içinde kendisine bildirmemiş olmasına bağlıdır. (K. M. 803)
Taşınmaz rehinle temin edilmiş muaccel borçlar, müşteriye devredilmeyip satış bedelinden tercihen ödenir.
Artırma şartnamesinde hangi masrafların müşteriye ait olacağı tasrih olunur.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2005/16007, Karar: 2005/20540 İçtihat

Özel daire kural olarak, bu kararda olduğu gibi satış ilanı ve şartnamede satış konusu taşınmazın imar durumuna ilişkin eksik veya yanlış bilgi bulunması ya da dosyada imar durumuna ilişkin belge bulunmaması(1992/13552 E.-1993/3420-25.02.1993) gibi hususları, ihaleye katılıma(katılmamaya) doğrudan etki edecek unsurlar olarak değerlendirip, ihalenin feshi sebebi olarak kabul etmiştir.”Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

İcra dosyası içerisinde bulunan 05.04.2004 tarihli taşınmazın ayrık üç kat konut alanı olduğu imar durumuna satış ilanı ve şartnamede yer verilmemiştir. Bu husus ihalede taşınmazın değeri açısından katılımı etkileyeceğinden ihalenin feshi nedenidir. Bu nedenlerle şikayet kabul edilerek ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, bu istemin reddi isabetsiz olduğu gibi; kabule göre de, İİK. 8. maddesi koşullarında icra tutanaklarının aksini ispat açısından borçlu tarafça gösterilen tanıklardan açıkça sarfınazar edilmediği sürece dinlenilmemesi ve mahkemece hükmedilen para cezasının haksız çıkan taraftan tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesi yerine davacıdan alınarak davalıya verilmesine ilişkin hüküm kurulması da yerinde değildir.

KARAR :  Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA),21.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.” İcra ve İflas Kanunu MADDE 125 :Artırma şartnamesinde taşınmazın, üzerindeki irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyetleri, ipotekler, ipotekli borç senetleri, irat senetleriyle birlikte satıldığı ve borçlunun bu taşınmaz ile temin edilmiş şahsi borçlarının da alıcıya intikal eyliyeceği tasrih olunur.

İpotek ve ipotekli borç senediyle temin edilmiş olupta bu suretle müşteriye devrolunan borçtan asıl borçlunun kurtulması alacaklının müracaat hakkının mahfuz olduğunu ihaleden itibaren bir sene içinde kendisine bildirmemiş olmasına bağlıdır. (K. M. 803)

Taşınmaz rehinle temin edilmiş muaccel borçlar, müşteriye devredilmeyip satış bedelinden tercihen ödenir.

Artırma şartnamesinde hangi masrafların müşteriye ait olacağı tasrih olunur.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: