2004 Sayılı İİK madde 124 ARTIRMA ŞARTLARI ŞARTNAMENİN AÇIK BULUNDURULMASI

2004 Sayılı İİK madde 124

ARTIRMA ŞARTLARI ŞARTNAMENİN AÇIK BULUNDURULMASI

İcra dairesi taşınmazın bulunduğu yerin adetlerine göre en elverişli tarzda artırma şartlarını tesbit eder.
Bunları ihtiva eden şartname artırmadan evvel en az on gün müddetle icra dairesinde herkesin görmesi için açık bulundurulur.
(Değişik fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/ m.28) “Şartnameye, artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vermeye ilişkin hususlar yazılır.”
Satılığa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarki fıkrada yazılı nispet raddesinde ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2005/16355, Karar: 2005/19988 İçtihat

İİK m.124/4 e göre satılığa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı, İİK m.124/3 teki oranları karşılıyorsa; bu kişi, arttırmaya katılabilmek için ayrıca teminat göstermekle yükümlü değildir.”Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

İİK m.124/3’te (arttırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmini kıymetinin %20’si nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdii etmeleri şartnameye yazılır.) Aynı maddenin son bendinde ise (satılığa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı nisbet miktarında ise arttırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.) hükümlerine yer verilmiştir.

Kesinleşen alacağı nedeniyle taşınmaza haciz koydurmuş olan alacaklının alacağı yukarıda yazılı oranları karşılıyorsa, adı geçen, arttırmaya katılabilmek için teminat göstermekle yükümlü değildir. (Prf. Dr. Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku El Kitabı sayfa 557.) (Talih Uyar İhale ve İhalenin Bozulması 1. cilt sayfa 495 v.d.)

Somut olayda alacaklı yönünden yukarıda anılan koşullar oluştuğuna göre, mahkemenin ihalenin feshine ilişkin gerekçesi yerinde görülmemiştir. O halde mahkemece diğer fesih nedenleri incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

KARAR :  Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca(BOZULMASINA),17.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi” İcra ve İflas Kanunu MADDE 124 :İcra dairesi taşınmazın bulunduğu yerin adetlerine göre en elverişli tarzda artırma şartlarını tesbit eder.

Bunları ihtiva eden şartname artırmadan evvel en az on gün müddetle icra dairesinde herkesin görmesi için açık bulundurulur.

(Değişik fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/ m.28) “Şartnameye, artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vermeye ilişkin hususlar yazılır.”

Satılığa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarki fıkrada yazılı nispet raddesinde ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: