2004 Sayılı İİK madde 123 TAŞINMAZLARIN SATIŞI SATIŞ MÜDDETİ

2004 Sayılı İİK madde 123

TAŞINMAZLARIN SATIŞI  MÜDDETİ:

Taşınmazlar, satış talebinden nihayet (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.27) “üç ay” içinde icra dairesi tarafından açık artırma ile satılır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2005/23658, Karar: 2006/497 İçtihat

İİK m.123’de öngörülen süre (ikinci ihalenin satış kararının verildiği tarihten itibaren iki ay) geçtikten sonra satış yapılması tek başına ihalenin feshi sebebi olamaz.(Ayrıca Bknz: İİD. 12.11.1951 T. E:5465 K:5605).”Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
İİK m.126’da satış hazırlığı sırasında icra müdürlüğünce düzenlenecek satış ilanında satışın yapılacağı yer, gün ve saatin açıkça belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu kural ihalenin düzenli yapılmasını ve alacaklıların katılacağı saatin önceden tespit edilmesini ve satışın tarafların menfaatine uygun şekilde yapılmasını sağlamaya yöneliktir. Ancak, anılan düzenlemenin ihalenin yapıldığı artırma için öngörüldüğü gözden uzak tutulmamalıdır. Bir başka deyişle ihale yapılmayan 1. artırma tutanağında başlangıç ve bitiş saatinin gösterilmemesi ve tellalın ihalenin başladığını ve bitişini bağırmaması ihalenin feshi nedeni olarak kabul edilemez.

Ayrıca ikinci ihalenin satış kararının verildiği 08.06.2005 tarihinden itibaren 2 aylık süreyi aşacak şekilde yapılmış olması da tek başına ihalenin feshi sebebi sayılamaz. O halde mahkemece şikayetin reddi yerine kabulü isabetsizdir.

KARAR :  Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 26.01.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.”İcra ve İflas Kanunu MADDE 123 :Taşınmazlar, satış talebinden nihayet (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.27) “üç ay” içinde icra dairesi tarafından açık artırma ile satılır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: