2004 Sayılı İİK madde 118 SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ,İHALE FARKLARININ TAHSİLİ SURETİ

2004 Sayılı İİK madde 118

SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ,İHALE FARKLARININ TAHSİLİ SURETİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/58 md.)
Satış peşin para ile yapılır. Ancak icra memuru müşteriye yedi günü geçmemek üzere bir mühlet verebilir. (Ek cümle: 6352 S.K.-02.07.2012/m.26) “Daire dışında tahsil edilen paralar en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere, icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir.” (Değişik cümle: 17/07/2003 – 4949 S.K./30. md.) Satılan mal ihale kesinleşmeden teslim olunmaz. *
(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/15 md.) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.
* “Verilen mühlet içinde müşteri bedelin hepsini vermezse icra dairesince mal yeniden artırmaya çıkarılır ve 116 ncı maddenin 2 nci fıkrası tatbik olunur.” cümlesi 02.07.2012 Kabul tarihli, 6352 S.K.’un 26. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2003/1442, Karar: 2003/4748 İçtihat

İİK m.118 uyarınca ihalenin feshinden sonra yapılacak yeni ihalede ilan yapılmaması ihalenin feshi sebebidir(bu durumda ilan yapılmamasını gerektirecek bir yasal düzenleme yoktur).İhale sonucu bedelin yatırılmaması ve başkaca artıranın da bulunmaması durumunda, taşınırın yeniden ihaleye çıkarılması gerekir. Bu ihalede ilan yapılmasını ortadan kaldıran bir yasa hükmü bulunmamaktadır. İhalenin feshine karar verilmesi gerekirken talebin reddi isabetsizdir. İcra ve İflas Kanunu MADDE 118 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/58 md.)

Satış peşin para ile yapılır. Ancak icra memuru müşteriye yedi günü geçmemek üzere bir mühlet verebilir. (Ek cümle: 6352 S.K.-02.07.2012/m.26) “Daire dışında tahsil edilen paralar en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere, icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir.” (Değişik cümle: 17/07/2003 – 4949 S.K./30. md.) Satılan mal ihale kesinleşmeden teslim olunmaz. *

(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/15 md.) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.

* “Verilen mühlet içinde müşteri bedelin hepsini vermezse icra dairesince mal yeniden artırmaya çıkarılır ve 116 ncı maddenin 2 nci fıkrası tatbik olunur.” cümlesi 02.07.2012 Kabul tarihli, 6352 S.K.’un 26. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: