2004 Sayılı İİK madde 117 ALTIN VE GÜMÜŞ EŞYA

2004 Sayılı İİK madde 117

ALTIN VE GÜMÜŞ EŞYA:

Altın ve gümüş eşya maden halindeki kıymetlerinden daha aşağı bir bedel ile satılamaz.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2002/23811, Karar: 2002/25699 İçtihat

İİK m.117 de, birinci ve ikinci arttırmalar için İİK m.115 ve 116 ya ek olanak getirilmiştir. Pazarlıkla satış yapılmadığına göre İİK m.119/3 somut olayda uygulanmaz. O halde, birinci satışta teklif edilen bedel takdir edilen kıymetin İİK m.115 deki orana ulaşılamadığı için icra müdürlüğünce satışın düşürülmesi gerekirken, ihalenin yapılması yasaya aykırı ve bu nedenle ihalenin feshi yerine bu istemin reddi isabetsizdir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Haczedilen muhtelif nitelikteki gümüş eşyanın 19.02.2002 tarihli haciz sırasında ve borçlunun yüzüne karşı kıymet takdiri yapılmış ve anılan tarihte 42.307.500.000 TL değerinde oldukları tespit edilmiştir. Kıymet takdirine itiraz edilmediği ve bu hususun kesinleştiği görülmektedir.

Menkul satışlarını düzenleyen İİK m.115 ve 116 da birinci ve ikinci arttırma için gerekli koşullar açıklandıktan sonra 117. maddede “altın ve gümüş eşyanın maden halindeki kıymetlerinden daha aşağı bir bedel ile satılamayacağı” hükmü bağlanmıştır. Anılan şartla, birinci ve ikinci arttırmalar için İİK m.115 ve 116 ya ek olanak getirilmiştir. Pazarlıkla satış yapılmadığına göre İİK m.119/3 somut olayda uygulanmaz. O halde, birinci satışta teklif edilen bedel taktir edilen kıymetin İİK m.115 deki orana ulaşılamadığı için icra müdürlüğünce satışın düşürülmesi gerekirken ihalenin yapılması yasaya aykırı ve bu nedenle ihalenin feshi yerine bu istemin reddi isabetsizdir.

KARAR :  Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 02.12.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.İcra ve İflas Kanunu MADDE 117 :Altın ve gümüş eşya maden halindeki kıymetlerinden daha aşağı bir bedel ile satılamaz

 

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: