2004 Sayılı İİK madde 125 MÜNDERECATI

2004 Sayılı İİK madde 125

MÜNDERECATI:

Artırma şartnamesinde taşınmazın, üzerindeki irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyetleri, ipotekler, ipotekli borç senetleri, irat senetleriyle birlikte satıldığı ve borçlunun bu taşınmaz ile temin edilmiş şahsi borçlarının da alıcıya intikal eyliyeceği tasrih olunur.
İpotek ve ipotekli borç senediyle temin edilmiş olupta bu suretle müşteriye devrolunan borçtan asıl borçlunun kurtulması alacaklının müracaat hakkının mahfuz olduğunu ihaleden itibaren bir sene içinde kendisine bildirmemiş olmasına bağlıdır. (K. M. 803)
Taşınmaz rehinle temin edilmiş muaccel borçlar, müşteriye devredilmeyip satış bedelinden tercihen ödenir.
Artırma şartnamesinde hangi masrafların müşteriye ait olacağı tasrih olunur.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2005/16007, Karar: 2005/20540 İçtihat

Özel daire kural olarak, bu kararda olduğu gibi satış ilanı ve şartnamede satış konusu taşınmazın imar durumuna ilişkin eksik veya yanlış bilgi bulunması ya da dosyada imar durumuna ilişkin belge bulunmaması(1992/13552 E.-1993/3420-25.02.1993) gibi hususları, ihaleye katılıma(katılmamaya) doğrudan etki edecek unsurlar olarak değerlendirip, ihalenin feshi sebebi olarak kabul etmiştir.”Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

İcra dosyası içerisinde bulunan 05.04.2004 tarihli taşınmazın ayrık üç kat konut alanı olduğu imar durumuna satış ilanı ve şartnamede yer verilmemiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 124 ARTIRMA ŞARTLARI ŞARTNAMENİN AÇIK BULUNDURULMASI

2004 Sayılı İİK madde 124

ARTIRMA ŞARTLARI ŞARTNAMENİN AÇIK BULUNDURULMASI

İcra dairesi taşınmazın bulunduğu yerin adetlerine göre en elverişli tarzda artırma şartlarını tesbit eder.
Bunları ihtiva eden şartname artırmadan evvel en az on gün müddetle icra dairesinde herkesin görmesi için açık bulundurulur.
(Değişik fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/ m.28) “Şartnameye, artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vermeye ilişkin hususlar yazılır.”
Satılığa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarki fıkrada yazılı nispet raddesinde ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2005/16355, Karar: 2005/19988 İçtihat

İİK m.124/4 e göre satılığa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı, İİK m.124/3 teki oranları karşılıyorsa; bu kişi, arttırmaya katılabilmek için ayrıca teminat göstermekle yükümlü değildir.”Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

İİK m.124/3’te (arttırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmini kıymetinin %20’si nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdii etmeleri şartnameye yazılır.) Aynı maddenin son bendinde ise (satılığa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı nisbet miktarında ise arttırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.) hükümlerine yer verilmiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 123 TAŞINMAZLARIN SATIŞI SATIŞ MÜDDETİ

2004 Sayılı İİK madde 123

TAŞINMAZLARIN SATIŞI  MÜDDETİ:

Taşınmazlar, satış talebinden nihayet (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.27) “üç ay” içinde icra dairesi tarafından açık artırma ile satılır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2005/23658, Karar: 2006/497 İçtihat

İİK m.123’de öngörülen süre (ikinci ihalenin satış kararının verildiği tarihten itibaren iki ay) geçtikten sonra satış yapılması tek başına ihalenin feshi sebebi olamaz.(Ayrıca Bknz: İİD. 12.11.1951 T. E:5465 K:5605).”Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
İİK m.126’da satış hazırlığı sırasında icra müdürlüğünce düzenlenecek satış ilanında satışın yapılacağı yer, gün ve saatin açıkça belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 122 AİLE MAL ORTAKLIĞI

2004 Sayılı İİK madde 122

AİLE MAL ORTAKLIĞI:

Aile mal ortaklığında bir hissenin satışı 121 inci maddeye göre yapılır. Kanunu Medeninin 331 inci maddesi hükümleri mahfuzdur.

Posted in Genel. Tags: , , . Leave a Comment »

2004 Sayılı İİK madde 121 PARAYA ÇEVİRMENİN DİĞER TARZI. İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET HİSSELERİ

2004 Sayılı İİK madde 121

PARAYA ÇEVİRMENİN DİĞER TARZI. İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET HİSSELERİ:

Bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras veya bir şirket yahut iştirak halinde tasarruf olunan bir mal hissesi gibi yukarki maddelerde gösterilmeyen başka nevi malların satılması lazım gelirse icra memuru satışın nasıl yapılacağını icra mahkemesinden sorar.
Merci, yerleşim yerleri malum olan alakadarları davet ve gelenlerini dinlendikten sonra açık artırma yaptırabileceği gibi satış için bir memur da tayin edebilir, yahut iktiza eden diğer bir tedbiri alabilir.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu 1940/48E. 1943/15K. İçtihat

İcra ve İflas Kanunu`nun zikri geçen 121 inci maddesi sonunda yazılı olduğu gibi icra tetkik mercii tarafından tedbir alınması yani tasfiye maksadıyla terekedeki şüyuun izalesine lüzum gösterilip tedbirler cümlesinden olarak icra memuruna yahut alacaklıya Kanunu Medeni`nin 588 inci maddesi mucibince vazifeli mahkemeye mürcaatla taksim veya şüyuun izalesine tevessül etmek mezuniyetinin verilmesi lazım geleceğine ve vazifeli mahkemece böyle bir karar verilmedikçe malın tamamı yahut borçlu mirasçıya ait hisse icraca satılamayacağına DAVA VE KARAR : İştirak halinde tasarruf olunan bir malda hissesi olan borçlunun borcundan dolayı müşa`ın tamamının mı yoksa yalnız hissesinin mi satılacağı yolunda Temyiz Mahkemesi İcra ve İflas Dairesinin 289.1939 tarih ve 2881/4000 ve 5.4.940 tarih ve 117/1853 sayılı kararlarını havi ilamları arasında hasıl olan içtihat ihtilafının halli için 14 Nisan 1943 tarihinde toplanan Heyeti Umumiye`ye kırk iki zatın iştirak ettiği görüldükten ve müzakere nisabı tahakkuk ettikten ve ihtilafın mevzuunu teşkil eden ilamlar okunduktan ve hadise bir kerre de Birinci Reis İhsan Ezgü tarafından izah edildikten sonra söz alan :

Abdullah Aytemiz : Dairenin yek diğerini mübayin ikik kararı var. Bunlardan ilk kararda iştirak halinde tasarruf olunan bir maldan hissesi olan borçlunun borcundan dolayı müşaın tamamının, bundan sonraki kararlarda da yalnız hissenin satılacağı esası kabul edilmiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 120 ÖDEME YERİNE ALACAKLARIN DEVRİ

2004 Sayılı İİK madde 120
ÖDEME YERİNE ALACAKLARIN DEVRİ:

Hacze iştirak eden bütün alacaklılar muvafakat ederlerse borçlunun borsada ve piyasada fiyatı olmıyan alacakları, ödeme yerine geçmek üzere itibari kıymetleriyle kendilerine veya hesaplarına olarak içlerinden birine devredilir. Bu halde alacaklılar, alacakları nispetinde borçlunun haklarına halef olurlar.
Aynı suretle hacze iştirak edenlerin hepsi veya içlerinden birisi borçlunun üçüncü bir şahıstaki alacağının tahsilini veya böyle bir şahsa karşı haiz olduğu dava hakkının kullanılmasını, masraf kendilerine ait olmak ve fakat haklarına halel gelmemek şartiyle üzerlerine alabilirler.
Bu suretle elde edilecek para ilk önce üzerlerine alanların alacak ve masraflarının ödenmesine karşılık tutulur.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Esas: 2002/2406, Karar: 2002/3411 İçtihat

Takip borçlusunun alacaklı olduğu 3.kişi, kendisine gönderilen 89/1 haciz ihbarnamesine itiraz ederse; takip alacaklısı, İİK m.338 ve m.89/4 mucibince cezalandırma ve tazminata mahkumiyet isteyebileceği gibi İİK m.120 mucibince alacak davası da ikame edebilecektir. İddia olunan-3. kişideki alacağa ilişkin olarak, takip borçlusu ve 3. kişi arasında aynı iddialara mesnetle daha önce yargılaması yapılarak sonuçlandırılmış ve kesin hükme bağlanmış kararın mevcudiyeti halinde İİK m.120 ye mesnetle ikame olunan dava kesin hüküm nedeniyle dinlenmez. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 119 PAZARLIK SURETİYLE SATIŞ

2004 Sayılı İİK madde 119

PAZARLIK SURETİYLE SATIŞ:

Aşağıdaki hallerde satış pazarlık suretiyle yapılabilir:
1 – Bütün alakadarlar isterse,
2 – Borsa veya piyasada fiyatı bulunan kıymetli evrak veya diğer mallar için o günün piyasasında mukarrer fiyat teklif edilirse,
3 – Artırmada maden kıymetini bulmamış olan altın ve gümüş eşyaya bu kıymet verilirse,
4 – 113 üncü maddenin ikinci fıkrasında gösterilen haller bulunursa,
5 – (Değişik bend: 17/07/2003 – 4949 S.K./31. md.) Mahcuz malın tahmin edilen değeri birmilyar lirayı geçmezse.

 

2004 Sayılı İİK madde 118 SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ,İHALE FARKLARININ TAHSİLİ SURETİ

2004 Sayılı İİK madde 118

SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ,İHALE FARKLARININ TAHSİLİ SURETİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/58 md.)
Satış peşin para ile yapılır. Ancak icra memuru müşteriye yedi günü geçmemek üzere bir mühlet verebilir. (Ek cümle: 6352 S.K.-02.07.2012/m.26) “Daire dışında tahsil edilen paralar en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere, icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir.” (Değişik cümle: 17/07/2003 – 4949 S.K./30. md.) Satılan mal ihale kesinleşmeden teslim olunmaz. *
(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/15 md.) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.
* “Verilen mühlet içinde müşteri bedelin hepsini vermezse icra dairesince mal yeniden artırmaya çıkarılır ve 116 ncı maddenin 2 nci fıkrası tatbik olunur.” cümlesi 02.07.2012 Kabul tarihli, 6352 S.K.’un 26. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2003/1442, Karar: 2003/4748 İçtihat

İİK m.118 uyarınca ihalenin feshinden sonra yapılacak yeni ihalede ilan yapılmaması ihalenin feshi sebebidir(bu durumda ilan yapılmamasını gerektirecek bir yasal düzenleme yoktur).İhale sonucu bedelin yatırılmaması ve başkaca artıranın da bulunmaması durumunda, taşınırın yeniden ihaleye çıkarılması gerekir. Bu ihalede ilan yapılmasını ortadan kaldıran bir yasa hükmü bulunmamaktadır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 117 ALTIN VE GÜMÜŞ EŞYA

2004 Sayılı İİK madde 117

ALTIN VE GÜMÜŞ EŞYA:

Altın ve gümüş eşya maden halindeki kıymetlerinden daha aşağı bir bedel ile satılamaz.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2002/23811, Karar: 2002/25699 İçtihat

İİK m.117 de, birinci ve ikinci arttırmalar için İİK m.115 ve 116 ya ek olanak getirilmiştir. Pazarlıkla satış yapılmadığına göre İİK m.119/3 somut olayda uygulanmaz. O halde, birinci satışta teklif edilen bedel takdir edilen kıymetin İİK m.115 deki orana ulaşılamadığı için icra müdürlüğünce satışın düşürülmesi gerekirken, ihalenin yapılması yasaya aykırı ve bu nedenle ihalenin feshi yerine bu istemin reddi isabetsizdir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Haczedilen muhtelif nitelikteki gümüş eşyanın 19.02.2002 tarihli haciz sırasında ve borçlunun yüzüne karşı kıymet takdiri yapılmış ve anılan tarihte 42.307.500.000 TL değerinde oldukları tespit edilmiştir. Kıymet takdirine itiraz edilmediği ve bu hususun kesinleştiği görülmektedir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 116 İKİNCİ ARTIRMA

2004 Sayılı İİK madde 116

İKİNCİ ARTIRMA:

(02.07.2012 Kabul tarihli, 6352 sayılı Kanun’un 105. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013.)

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi, Esas: 2003/27142, Karar: 2004/4091 İçtihat

İİK m.116 gereğince ihalenin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış alacağının rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını karşılaması gerekir. Aksi halde anılan maddenin 3.fıkrası gereğince ihale düşer.İİK.116.madde hükmü gereğince ihalenin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış alacağının rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını karşılaması gerekir. Aksi halde anılan maddenin 3.fıkrası gereğince ihale düşer. Hal böyle olunca 25 milyar muhammem bedelli mahcuz mal, ikinci ihalede İİK.116/2.Maddesine aykırı biçimde 10.100.000.000 TL’ye ihale olunduğundan,icra müdürlüğünce satışın düşürülmesine karar vermek gerekirken, ihalenin gerçekleştirilmesi doğru bulunmadığından,mahkemece şikayetin kabulüyle “ihalenin feshine” karar verilmesi gerekirken “şikayetin reddi” biçiminde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

%d blogcu bunu beğendi: