2004 Sayılı İİK madde 113 VAKTİNDEN EVVEL SATIŞ

2004 Sayılı İİK madde 113

VAKTİNDEN EVVEL SATIŞ:

Alacaklı talep etmeden borçlunun talebiyle de satış yapılabilir.
İcra memuru kıymeti süratle düşen veyahut muhafazası masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebilir.

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi, Esas: 2001/6203, Karar: 2001/6651 İçtihat

İİK m.170 mucibince “imzaya itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz” ise de, haczedilen canlı hayvanların muhafazasının güçlüğü nedeniyle, İİK.nun 113. maddesine dayalı olarak “canlı hayvanların satılarak parasının icra dosyasına yatırılıp bu paranın dava sonuna kadar alacaklıya ödenmemesine” karar verildiğinden icra müdürlüğünce satışın yapılmasında usulsüzlük yoktur.Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 11.04.2001 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İİK.nun 170/1. maddesine “imzaya itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz” hükmü getirilmiş ise de, Konya İcra Tetkik Mercii Hakimliğinin 07.12.2000 tarih ve 2000/2499-2474 sayılı kararı ile haczedilen canlı hayvanların muhafazasının güçlüğü nedeniyle İİK.nun 113. maddesine dayalı olarak “canlı hayvanların satılarak parasının icra dosyasına yatırılıp bu paranın dava sonuna kadar alacaklıya ödenmemesine” karar verildiğinden icra müdürlüğünce satışın yapılmasında usulsüzlük yoktur. Başkaca ihalenin feshini gerektiren nedenler de bulunmadığına göre borçlunun isteminin reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

KARAR :  Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 19.4.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.: İcra ve İflas Kanunu MADDE 113 :Alacaklı talep etmeden borçlunun talebiyle de satış yapılabilir.

İcra memuru kıymeti süratle düşen veyahut muhafazası masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebilir

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: