2004 Sayılı İİK madde 114 ARTIRMA HAZIRLIK TEDBİRLERİ

2004 Sayılı İİK madde 114

ARTIRMA HAZIRLIK TEDBİRLERİ:

(Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./27. md.) Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilan edilir.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. (Ek cümle: 17/07/2003 – 4949 S.K./27. md.) İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 114 ARTIRMA HAZIRLIK TEDBİRLERİ

2004 Sayılı İİK madde 114

Yargıtay 12.HD 2010/8237E, 2010/20456K İçtihat

Borçlunun usulsüz tebliği öğrendiğini bildirdiği 24.06.2009 tarihi tebliğ tarihi kabul edileceğinden, borçlu vekilince 25.06.2009 tarihinde yapılan fesih isteminin yasal süre içinde yapıldığının kabulü gerekir. Mahkemece şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, istemin süre yönünden reddi isabetsizdir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: İİK. nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Bu işlemin yapılmamış veya usulsüz yapılmış olması başlı başına ihalenin feshini gerektirir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 113 VAKTİNDEN EVVEL SATIŞ

2004 Sayılı İİK madde 113

VAKTİNDEN EVVEL SATIŞ:

Alacaklı talep etmeden borçlunun talebiyle de satış yapılabilir.
İcra memuru kıymeti süratle düşen veyahut muhafazası masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebilir.

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi, Esas: 2001/6203, Karar: 2001/6651 İçtihat

İİK m.170 mucibince “imzaya itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz” ise de, haczedilen canlı hayvanların muhafazasının güçlüğü nedeniyle, İİK.nun 113. maddesine dayalı olarak “canlı hayvanların satılarak parasının icra dosyasına yatırılıp bu paranın dava sonuna kadar alacaklıya ödenmemesine” karar verildiğinden icra müdürlüğünce satışın yapılmasında usulsüzlük yoktur. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 112 TAŞINIRLARIN SATIŞ MÜDDETLER

2004 Sayılı İİK madde 112

TAŞINIRLARIN SATIŞI
MÜDDETLER:Taşınır mallar satış talebinden nihayet (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.23; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013 ) “iki ay” içinde satılır.
Yetişmemiş mahsüller, borçlunun muvafakati olmadıkça satılamaz.

 

%d blogcu bunu beğendi: