2004 Sayılı İİK madde 109 SATIŞIN TATİLİ

2004 Sayılı İİK madde 109

SATIŞIN TATİLİ:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)
Satış bedeli, haklarında haciz katileşmiş olan alacakların mecmu miktarına baliğ olursa satış tatil edilir.
(İkinci fıkra mülga: 06/06/1985 – 3222/47 md.)

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas: 1994/12-249, Karar: 426 İçtihat

Borçluya ait 3 adet taşınmazın satışa arz edildiği, ikisinin satışından elde edilen tutarın, tüm eklentileriyle birlikte borç tutarını karşıladığı bir durumda, geriye kalan diğer taşınmazın satışının yapılması İİK m.109 a aykırılık teşkil eder. Şayet satış gerçekleşmişse ihalenin feshi gerekir.”Taraflar arasında “ihalenin feshi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;____6.İcra Hakimliğince “davanın reddine”dair verilen kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine,
Yargıtay 12.HD. 09.11.1993 gün ve 1993/12352-17387 sayılı ilamı ile:
(…İhalenin feshini isteyen borçlu “aynı gün satışı yapılan 2 ve 3 numaralı dairelerden bu dosya alacaklısı A_____ D_____ ile kendisine rüçhanlı olan alacakların tümünün karşılandığını” ileri sürerek İİK m.109 a göre satışın yapılmamasını icra müdüründen talep etmiş,buna rağmen İcra Müdürlüğünce gerekli değerlendirme yapılmadan 5 numaralı dairenin satışı da icra edilmiştir. Dosyadaki belgelerden satış tarihi itibariyle 2 ve 3 numaralı daire satışından ipotek alacaklısının kendisine rüçhanlı olan diğer alacaklarla birlikte alacağının karşılandığı ve kendisine bu dairelerin satış bedelinden ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, borç tüm eklentileri ile birlikte karşılandığına göre, 5 numaralı dairenin satışının yapılması İİK m.109 a aykırıdır. Mercice bu itiraz nedeni göz önüne alınarak ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken anılan hususta değerlendirme yapılmaması isabetsizdir…)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına,dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen özel daire bozma kararına uymak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.”

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: