2004 Sayılı İİK madde 108 MUVAKKAT HACİZ HALİNDE

2004 Sayılı İİK madde 108

MUVAKKAT HACİZ HALİNDE:

Haczi muvakkat olan alacaklı satış talebinde bulunamaz ve hakkında 106 ncı maddedeki müddetler cerayan etmez.
(Ek fıkra: 06/06/1985 – 3222/12 md.) Muvakkaten veya ihtiyaten haczedilen mallar ancak 113 üncü maddenin son fıkrasında yazılı hallerde satılabilir.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: