2004 Sayılı İİK madde 106 PARAYA ÇEVİRME SATIŞ TALEBİ TALEP İÇİN MÜDDETLER

2004 Sayılı İİK madde 106

 PARAYA ÇEVİRME SATIŞ TALEBİ TALEP İÇİN MÜDDETLER

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)
(Değişik fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.21; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) “Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir.”
Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi  2002/29111 Esas,  2003/1787 Karar İçtihat

Mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararı icrai satışı engellemez.

Mahkemelerce verilen ihtiyati tedbir kararlarında «dava konusu taşınmazın/taşınırın cebri icra yoluyla da satılamayacağı» ayrıca belirtilmiş olmadıkça, dava konusu şeyin rızai devrini önler. İhtiyati tedbir kararı, yapılan icra takibine (ve yapılacak ihaleye) etkili olmaz.Borçlular hakkında 03.12.2001 tarihli Asliye Ticaret Mahkemesince verilen ihtiyati tedbir kararı, niteliği itibariyle cebri icra yoluyla yapılan takibi ve takip sonucu gerçekleşecek olan satışı engeller nitelikte değildir. Bir başka anlatımla, anılan tedbir kararı rızai devirleri önler mahiyette olup, kesinleşen takip sonucunda mahcuzların satışını ve cebri icra yoluyla devrini engellemez. Bu nedenledir ki, merci gerekçesinde yer alan «tedbir sadece satışa engeldir» … sözcükleri yerinde olmadığı gibi, takip hukuku açısından da bu gerekçe takibin şikayetinin reddine karar vermek gerekirken «tedbir sadece satışa engeldir» gerekçesiyle şikayetin reddi doğru değil ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu doğru merci kararının onanması gerekmiştir İcra ve İflas Kanunu MADDE 106 :(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)

(Değişik fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.21; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) “Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir.”

Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: