2004 Sayılı İİK madde 105 BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI

2004 Sayılı İİK madde 105

BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI:

Haczi kabil mal bulunmazsa haciz tutanağı 143 üncü maddedeki aciz vesikası hükmündedir.
İcraca takdir edilen kıymete göre haczi kabil malların kifayetsizliği anlaşıldığı surette dahi tutanak muvakkat aciz vesikası yerine geçerek alacaklıya 277 nci maddede yazılı hakları verir.

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi, Esas: 1999/4485, Karar: 2000/1825 İçtihat

Bir ihtiyati haciz kararına mesnetle yapılan hacizlerde haciz tutanaklarında, “borçlunun adresini terkettiği” belirtilerek haciz yapılamamış olması 105/1’de öngörülen “hacze kabil mal bulunamadığı” anlamına gelmeyeceği gibi, kesin hacze dönüştürülememiş ihtiyati haciz 105/2 anlamında sonuç doğurmaz.(İİK m.277’de düzenlenen dava şartını sağlamaz.)İİK m.277 vd. maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesinin ön şartı, borçlu hakkında alınmış kesin ya da geçici aciz vesikasının bulunmasıdır. Dava konusu olayda ihtiyati haciz kararı üzerine üç defa hacze gidilmişse de, bu hacizlerde borçlunun adresini terkettiği belirtilmiş ve haciz yapılmayarak ihtiyati haciz, kesin hacze de dönüştürülememiştir. Bu nedenle söz konusu haciz zabıtlarının İİK m.105/2 deki GEÇİCİ ACİZ VESİKASI HÜKMÜNDE OLDUĞU kabul edilemez. Bu durumda dava şartının gerçekleşmemesi sebebiyle reddine karar verilmesi yerine, davanın kabulü doğru görülmemiştir. İcra ve İflas Kanunu MADDE 105 :Haczi kabil mal bulunmazsa haciz tutanağı 143 üncü maddedeki aciz vesikası hükmündedir.

İcraca takdir edilen kıymete göre haczi kabil malların kifayetsizliği anlaşıldığı surette dahi tutanak muvakkat aciz vesikası yerine geçerek alacaklıya 277 nci maddede yazılı hakları verir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: