4721 sayılı Medeni Kanun Madde 6 İSPAT YÜKÜ

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 6

D – İSPAT KURALLARI
I. İSPAT YÜKÜ

Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.

MADDE GEREKÇESİ

Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 6 ncı maddesini karşılamaktadır.
Madde 1984 tarihli öntasarının 6 ncı maddesinden kısmen değiştirilerek alınmış, konu ve kenar başlıkları günümüz diline uyarlanarak aynen korunmuştur.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Esas: 2004/4639, Karar: 2004/12938 İçtihat

Havale ödeme vasıtası olup, borcun ödendiğini gösterir. Dosya arasında bulunan banka dekontunun incelenmesinde herhangi bir kayıt içermediği görülmektedir. Bu itibarla davacının, dava konusu 1.000.000.000 TL’nı davalıya borç olarak verdiğini yasal delillerle ispatlaması gerekir. Read the rest of this entry »

4721 sayılı Medeni Kanun Madde 6 İSPAT YÜKÜ

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 6

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas: 2003/19-781, Karar: 2003/768 İçtihat

Karara konu menfi tespit davasında; davacı (borçlu), davalının (alacaklının) icra takibinin dayanağı senette malen kaydı bulunmasına karşın aralarında bir mal alışverişi bulunmadığını, senedin bankadan kırdırılarak kendisine bedelinin verilmesi amacıyla düzenlendiğini, ancak senedin bankaya ibraz edilmediği gibi, kendisine de bir ödeme yapılmadığı iddia ederek bonodan dolayı borçlu olmadığının tespitini istemiştir. Davalı (alacaklı) ise, bonoda malen kaydı bulunmasına karşın borçlu ile aralarında mal alışverişi olmadığını kabul etmiş ve borcun nedeninin elden nakit olarak verilen para olduğunu, iddia etmiştir.  Read the rest of this entry »

4721 sayılı Medeni Kanun Madde 5 GENEL NİTELİKLİ HÜKÜMLER

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 5

C – GENEL NİTELİKLİ HÜKÜMLER

Bu Kanun ve Borçlar Kanununun genel nitelikli hükümleri, uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır.

MADDENİN GEREKÇESİ

Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 5 inci maddesini karşılamaktadır. Read the rest of this entry »

4721 sayılı Medeni Kanun Madde 4 HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 4

B – HUKUKİ İLİŞKİLERİN KAPSAMI

III. HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ

Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hakim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir.

MADDENİN GEREKÇESİ

Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 4 üncü maddesini karşılamaktadır.
Maddenin kenar başlığı 1984 tarihli Öntasarıdan alınmış, maddede yer alan “hak ve nısfetle hükmeder.” deyimi yerine, “hukuka ve hakkaniyete göre karar verir.” deyimi kullanılmıştır. Gerçekten maddede yer alan sadece “hak ve nısfetle hükmeder” ifadesi hâkimin önüne gelen olayda, hukuku bir tarafa bırakıp sadece hakkaniyeti gözetecekmiş gibi bir kanı uyandırmaktadır. Oysa hâkim, takdir yetkisini kullanırken önce hukuka, daha sonra hakkaniyete göre karar vermek zorundadır.

YARGITAY HGK. 2006/4-297 E.-2006/329 K. İçtihat

Kanunun takdir hakkı verdiği hususlarda hakimin hak ve nisfetle hüküm vereceği Medeni Kanun’un 4. maddesinde belirtilmiştir.Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. Read the rest of this entry »

4721 sayılı Medeni Kanun Madde 3 İYİNİYET

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 3

B – HUKUKİ İLİŞKİLERİN KAPSAMI

II. İYİNİYET

Kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır.
Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz.

     MADDE GEREKÇESİ

Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 3 üncü maddesini karşılamaktadır.

Maddenin kenar başlığı “İyiniyet” olarak değiştirilmiştir. Burada 1984 tarihli Öntasarıdaki düzenleme aynen benimsenerek, iyi niyetin rolü, yalnız hakların doğumu alanına indirgenmemiş, kanunun hukukî bir sonuç bağladığı durumlara teşmil olunmuştur. Ayrıca ifade düzeltilmek suretiyle birinci fıkra, kaynak İsviçre Medenî Kanununun 3 üncü maddesinin Alınanca metnine uygun hâle getirilmiştir.

YARGITAY 1.HD.2007/10628 E.-2008/460 K. İçtihat

Vekil ile sözleşme yapan bir kişi, Medeni Kanunun 3. maddesi anlamında iyi niyetli ise(vekilin vekalet görevini kötüye kullandığını bilmiyor veya kendisinden beklenen özeni göstermesine rağmen bilmesine olanak yoksa), vekil ile yaptığı sözleşme geçerlidir ve vekil edeni bağlar.
Ancak, üçüncü kişi vekil ile çıkar ve işbirliği içerisinde ise(kötü niyetli olup vekilin vekalet görevini kötüye kullandığını biliyor veya bilmesi gerekiyorsa), vekil edenin sözleşme ile bağlı sayılmaması, Medeni Kanunun 2. ve 3. maddelerin doğal bir sonucu olarak kabul edilmelidir.
Bununla birlikte,Borçlar Kanununun temsil ve vekalet bağıtını düzenleyen hükümlerine göre, vekalet sözleşmesi büyük ölçüde karşılıklı güven ilişkisine dayanır ve vekilin borçlarının çoğu onun vekil edenin yararına ve iradesine uygun davranış yükümlülüğünden doğar.
Somut olayda Davalı(Vekilin), diğer davalı(3.kişinin)eşinin yanında çalışan kişi olduğunun tanıklarca da bildirilmiş olması karşısında, yukarıda ki ilkeler, bilhassa MK.3. madde kapsamında, tüm deliller toplanarak,hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekir. Read the rest of this entry »

Posted in Genel. Tags: . Leave a Comment »

4721 sayılı Medeni Kanun Madde 3 İYİNİYET

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 3

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2008/ 13402 Esas, 2008/ 15284 Karar İçtihat

Satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerh edilip edilmediğinin önemi yoktur. Önemli olan, mülkiyet hakkı sahibinin satış vaadi sözleşmesini bilmesi gereken kişilerden olup olmadığının saptanmasıdır. Read the rest of this entry »

4721 sayılı Medeni Kanun Madde 2 DÜRÜST DAVRANMA

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 2

B – HUKUKİ İLİŞKİLERİN KAPSAMI
I. DÜRÜST DAVRANMA

Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.
Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2005/5514 Esas 2995/6897 Karar İçtihat

Ortaklığın giderilmesi davasını etkilemek amacıyla tesis edilen muvazaalı intifa hakkının terkini MK. 2 ve BK. hükümleri çerçevesinde paydaşlar tarafından talep edilebilir. Read the rest of this entry »

4721 sayılı Medeni Kanun Madde 2 DÜRÜST DAVRANMA

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 2

Yargıtay 1. HD 2003/12952 E. 2004/1156 K İçtihat

Vekil ile sözleşme yapan kişi Medeni Kanun’un 3. maddesi anlamında iyi niyetli ise yani vekilin vekalet görevini kötüye kullandığını bilmiyor veya kendisinden beklenen özeni göstermesine rağmen bilmesine olanak yoksa, vekil ile yaptığı sözleşme geçerlidir ve vekil edeni bağlar. Vekil vekalet görevini kötüye kullansa dahi bu husus vekil ile vekalet eden arasında bir iç sorun olarak kalır, vekil ile sözleşme yapan kişinin kazandığı haklara etkili olamaz. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 111 TAKSİTLE ÖDEME

TAKSİTLE ÖDEME:

Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeği taahüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur.
Şu kadar ki borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır.
(Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./26. md.) Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. Ancak bu sözleşme veya sözleşmelerin toplam süresinin on yılı aşması halinde, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden işlemeye başlar.
(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/13 md.) Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam eder

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2001/ 7-205 Esas 2001/180 Karar İçtihat

Önceki taahhüdünü ihlal eden borçlu-sanık hakkında şikayette bulunduktan sonra, borçlunun aynı borç nedeniyle yaptığı yeni taahhüdü, önceki şikayetinden vazgeçme iradesini açıklamaksızın kabul eden şikayetçi vekilinin bu kabulü şikayetten vazgeçme (feragat) olarak değerlendirilemez.T.C. YARGITAY
Ceza Genel Kurulu

Esas No : 2001/7-205
Karar No: 2001/180

Dava: Taahhüdü ihlal suçundan sanık F____’un İİY.nın 340. maddesi uyarınca 1 ay hafif hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin (T____ İcra Ceza Mahkemesi)nden verilen 21.9.2000 gün ve 461-1167 sayılı hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle Yargıtay Yedinci Hukuk Dairesince 7.6.2001 gün ve 3498-3769 sayı ve oyçokluğuyla onanmıştır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 110 HACZİN KALKMASI

2004 Sayılı İİK madde 110

HACZİN KALKMASI:

(Değişik madde: 6352 S.K.-02.07.2012/m.22) “Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir.
Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir.
Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.”

Yargıtay 12.HD Esas:  2010/25735 Karar: 2011/4525 İçtihat

Alacaklı tarafından haciz tarihinden itibaren bir yıllık süre içinde bankadaki paranın İcra Dosyasına istenmesi gerekmektedir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 13.07.2010 tarih, 2010/6976-19136 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki taraf vekillerince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: 1) Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre iflas masası vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE;
2) Şikayetçi banka vekilinin karar düzeltme isteminin incelenmesinde;
Borçlunun üçüncü kişi Fortis Bank A.Ş. İzmir Ege Ticari Şubesindeki mevduatına 27.07.2006 tarihinde haciz konmuştur. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: