2004 Sayılı İİK madde 99 ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ZİLYETLİĞİ

2004 Sayılı İİK madde 99

ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ZİLYETLİĞİ:

(Değişik madde: 6352 S.K.-02.07.2012/m.20) “Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra mahkemesine istihkak davası açılmaz ise üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, haczedilen malın satışı yapılamaz. Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.”

YARGITAY 21.HD. 2005/2915 E.-2005/7173 K. İçtihat

İİK’nun 99. maddesi gereğince haczi uygulayan icra memurunca istihkak iddiasında bulunan 3.kişi hakkında 7 gün içinde istihkak davası açması için alacaklıya önel verilmediği durumda, hak düşürücü dava açma süresi başlamaz.Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın temyizen tetkiki davacı (alacaklı) vekili tarafından istenmiş, mahkemece ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar vermiştir.Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Nurten Mursal tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi. Uyuşmazlık alacaklı tarafından İİK.’nun 99. maddesine dayalı olarak 3.kişinin istihkak iddiasının reddine ilişkin istihkak davasıdır. Mahkemece alacaklı vekili tarafından 7 günlük dava süresi geçirildikten sonra dava açıldığı gerekçesiyle davanın süre yönünden reddine karar verilmiş ise de varılan sonuç doğru görülmemiştir. Davacı alacaklı Banka, borçlu K…Ltd.Şti. hakkında yaptığı icra takibi sırasında 31.8.2004 tarihinde borç kaynağı çekteki borçlu şirket adresindeki mallara haciz koydurmuş, haciz sırasında hazır bulunan 3.kişi E… Ltd.Şti’nin yetkilisi A.K. haczedilen eşyaların 3.kişiye ait olduğunu ileri sürmüş ve buna dair vergi levhası ibraz edilmiştir. Alacaklı vekilinin istihkak iddiasına karşı çıkmasına rağmen İİK’nun 99. maddesi gereğince haczi uygulayan icra memurunca istihkak iddiasında bulunan 3.kişi hakkında 7 gün içinde istihkak davası açması için alacaklıya önel verilmemiştir.Bu durumda hak düşürücü dava açma süresi başlamaz. Hal böyle olunca, yasal süresi içinde açılan davanın esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde süreden red kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. O halde, davacı alacaklının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. KARAR : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacı (alacaklı)’ya iadesini 5.7.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 99 :(Değişik madde: 6352 S.K.-02.07.2012/m.20) “Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra mahkemesine istihkak davası açılmaz ise üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, haczedilen malın satışı yapılamaz. Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.”

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: