2004 Sayılı İİK madde 98 ÇALINMIŞ VE ZAYİ OLMUŞ ŞEYLER

2004 Sayılı İİK madde 98

ÇALINMIŞ VE ZAYİ OLMUŞ ŞEYLER:

Çalınmış ve zayi edilmiş şeyler hakkında Kanunu Medeninin 902,903 ve 904 üncü maddeleri hükmü mahfuzdur.

İcra dairesi tarafından pazarlık suretiyle yapılan satış Kanunu Medeninin 902 nci maddesinde mezkur resmi artırma hükmündedir.

YARGITAY 13.HD. 1982/7760 E.-1983/168 İçtihat

İcra İflas Yasasının 98.maddsesi,sadece çalınmış ve zayi olmuş şeyler hakkında MK.902,903 ve 904.maddeleri hükmünü mahfuz tutmuştur. 98.maddede ki bu yollama,sözü edilen şeyler için,hak sahibinin şartları gerçekleşmiş ise,İcra İflas Yasasına göre istihkak davası açmasına engel değildir. O halde “kendisine ait olan,fakat rızası olmadan borçlu tarafından elinden alınan ve kaçırılan otomobil üzerine borçlunun borcu nedeniyle konulmuş olan haczin kaldırılmasını” yönünde ki davacı istemi hacizden doğan istihkak davası olarak nitelendirilerek işin esasına girilip bir karar verilmelidir.Davacı;”alacaklı A__ K______ tarafından,borçlu S____R______ aleyhine girişilen icrai takipte,kendisine ait olan,borçlu S_____tarafından çalınarak kaçırılan özel otosunun haciz edildiğini” belirterek ” araç üzerinde ki hacizin kaldırılmasını” istemiştir.
Davalı-alacaklı,”davanın hak düşürücü süreden sonra açıldığını”,davalı-borçlu ise “iddianın varit olmadığını” beyanla “davanın reddini” dilemişlerdir.
Mahkemece;”davacı yanın davasını mahcuz otonun kendisinden çalındığı vakıasına istinat ettirdiği ve mülkiyet iddiasında bulunduğu”gerekçesi ile,dava”adi istihkak davası”kabul edilerek görevsizlik kararı verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı,”kendisine ait olan,fakat rızası olmadan borçlu tarafından elinden alınan ve kaçırılan otomobil üzerine borçlunun borcu nedeniyle konulmuş olan haczin kaldırılmasını”istemiştir.O halde dava hacizden doğan istihkak davası olarak nitelendirilmelidir.İcra İflas Yasasının 98.maddsesi,sadece çalınmış ve zayi olmuş şeyler hakkında MK.902,903, VE 904.maddeleri hükmünü mahfuz tutmuştur.98.maddede ki bu yollama,madde de sözü edilen şeyler için,hak sahibinin şartları gerçekleşmiş ise,İcra İflas Yasasına göre istihkak davası açmasına engel değildir.Mahkemenin iddia ve savunma çerçevesinde delilleri toplamak suretiyle davanın esası hakkında hüküm kurması gerekirken,davayı MK.902.maddesine giren bir taşınır davası olarak kabul edip görevsizlik kararı vermesi yasaya aykırıdır.Kararın bu nedenlerle bozulması gerekir İcra ve İflas Kanunu MADDE 98 :Çalınmış ve zayi edilmiş şeyler hakkında Kanunu Medeninin 902,903 ve 904 üncü maddeleri hükmü mahfuzdur.

İcra dairesi tarafından pazarlık suretiyle yapılan satış Kanunu Medeninin 902 nci maddesinde mezkur resmi artırma hükmündedir

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: