2004 Sayılı İİK madde 92 TAŞINMAZ HACZİNİN ŞÜMULÜ ALACAKLARI REHİNLE SAĞLANMIŞ ALACAKLILARIN MAHFUZ HAKLARI İDARE VE İŞLETME.

2004 Sayılı İİK madde 92

TAŞINMAZ HACZİNİN ŞÜMULÜ ALACAKLARI REHİNLE SAĞLANMIŞ ALACAKLILARIN MAHFUZ HAKLARI İDARE VE İŞLETME.

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/51 md.)
Bir taşınmazın haczi hasılat ve menfaatlerine de şamildir. Haciz taşınmaz kendilerine rehnedilmiş olan alacaklıların haklarına halel getirmez.
İcra dairesi, taşınmaz kendilerine rehnedilmiş olan alacaklılarla kiracılara hacizden haber verir.
(Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./24. md.) Daire, taşınmazın idare ve işletmesi ile eklentinin korunması için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirler meyanında icra dairesi, eğer taşınmazda kiracı varsa bu kiracıya, işleyecek kiraları icra dairesine ödemesini emreder. Zarar görme ihtimali bulunan eklenti, rehin alacaklısının talebi üzerine, işletmenin faaliyetine engel olmayacak şekilde muhafaza altına alınır. İdare ve muhafaza masrafları satış bedelinden öncelikle ödenir.
(4. fıkra, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 14.1.2011 tarih ve 6103 S.K. m.41/2-l hükmü gereğince 1/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır)

YARGITAY 12.HD.2007/6116 E.- 2007/8523 K. İçtihat

İcra dairesi taşınmazın haczi halinde,kiracıları da hacizden haberdar edip işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesini isteyebilir. Ne var ki; icra müdürlüğü işlemine karşı çıkmayarak kabul eden, ancak kiraları ödemeyen kiracıların,icra müdürlüğünce tahliyesine ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığından, İİK.92. madde nedeniyle kiracıların tahliyesine yönelik icra müdürlüğü işleminin, şikayet halinde mahkemece iptaline karar vermek gerekir.

YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçiler vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklının kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yaptığı takibin kesinleşmesi üzerine, borçluya ait taşınmaz üzerine haciz konulmuş bu nedenle de hacizli taşınmazlardaki kiracıların kira parasını icra dairesine ödenmesi, icra müdürlüğünce kiracılara bildirilmiştir. Bir taşınmazın haczi onu hukuki ve tabii semereleri ile hasılat ve menfaatlerini de kapsar. İcra dairesi taşınmazın haczi halinde kiracıları da hacizden haberdar edip işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesini isteyebilir. Ancak somut olayda gözlendiği gibi icra müdürlüğü işlemine karşı çıkmayarak kabul eden kiracıların kiraları ödememesi halinde kiracıların icra müdürlüğünce tahliyesine ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığından mahkemece İİK.nun 92. madde nedeniyle kiracıların tahliyesine yönelik icra müdürlüğü işleminin iptaline karar vermek gerekirken istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

KARAR : Şikayetçiler vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 30.04.2007 gününde oybirliğiyle karar verildiİcra ve İflas Kanunu MADDE 92 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/51 md.)

Bir taşınmazın haczi hasılat ve menfaatlerine de şamildir. Haciz taşınmaz kendilerine rehnedilmiş olan alacaklıların haklarına halel getirmez.

İcra dairesi, taşınmaz kendilerine rehnedilmiş olan alacaklılarla kiracılara hacizden haber verir.

(Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./24. md.) Daire, taşınmazın idare ve işletmesi ile eklentinin korunması için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirler meyanında icra dairesi, eğer taşınmazda kiracı varsa bu kiracıya, işleyecek kiraları icra dairesine ödemesini emreder. Zarar görme ihtimali bulunan eklenti, rehin alacaklısının talebi üzerine, işletmenin faaliyetine engel olmayacak şekilde muhafaza altına alınır. İdare ve muhafaza masrafları satış bedelinden öncelikle ödenir.

(4. fıkra, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 14.1.2011 tarih ve 6103 S.K. m.41/2-l hükmü gereğince 1/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır)

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: