2004 Sayılı İİK madde 102 HACİZ TUTANAĞI TANZİMİ

2004 Sayılı İİK madde 102

HACİZ TUTANAĞI TANZİMİ:

Taşınır bir malı haciz için mahallinde bir tutanak tutulur. Zabıt varakasında alacaklı ve borçlunun isim ve şöhretleri, alacağın miktarı, haczin hangi gün ve saatte yapıldığı, haczedilen mallar ve takdir edilen kıymetleri ve varsa üçüncü şahısların iddiaları yazılır ve haczi icra eden memur tarafından imza edilir.
Haczi talep edilen mal taşınmaz ise icra dairesi 91 inci madde mucibince haczi ait olduğu daireye tebliğ eder ve mahallinde tutulacak tutanakta taşınmazın nevi ve mahiyeti ve hududu ve lüzumlu vasıfları dercolunur.
Evvelce ihtiyaten haczedilen şeylere icra haczi vazedildiği surette zabıt varakasına ihtiyati haciz sahibinin dahi iştirak hakkı işaret olunur.
Haczi kabil mallar kafi gelmezse veya hiç bulunmazsa bu hal tutanağa kaydolunur.

YARGITAY 12.HD. 5912 E.-11287 K. İçtihat

Özel daire bu kararında; haciz saati ile borç miktarının haciz tunağında yazılı olmamasını,saat eksikliğinin giderilmesinin her zaman mümkün ve numarası yazılı olan dosya borcunun da belilenebilir olduğu gerekçesiyle, bu iki hususu uygulanan haczi geçersiz kılabilecek eksiklikler olarak değerlendirmemiştir.İİK. 78 VE MÜTEAKİP Maddelerince, icra müdürlüğünce haczin nasıl yapılacağı belirlenmiştir.Haciz saatinin haciz tutanağına yazılı olmaması uygulanan haczi geçersiz kılmaz.Her ne kadar İİK.Yönetmeliğinin 38.maddesinde haciz saatinin tutanağa yazılması gerektiğine işaret edilmişse de,bu eksiklik her zaman tamamlanabilir.
Uygulanan hacizde icra dosya numarası belirtildiğine göre,dosya borcu ile ilgili olarak haciz yapıldığı belirgin olup,ayrıca borç miktarının yazılı olmaması da uygulanan haczi geçersiz kılmayacağından, mahkemece diğer tüm unsurları yasaya uygun biçimde belirlenen 30.12.2004 tarihli haciz işleminin ve tutanağın iptaline karar verilmesi isabetsizdir. İcra ve İflas Kanunu MADDE 102 :Taşınır bir malı haciz için mahallinde bir tutanak tutulur. Zabıt varakasında alacaklı ve borçlunun isim ve şöhretleri, alacağın miktarı, haczin hangi gün ve saatte yapıldığı, haczedilen mallar ve takdir edilen kıymetleri ve varsa üçüncü şahısların iddiaları yazılır ve haczi icra eden memur tarafından imza edilir.

Haczi talep edilen mal taşınmaz ise icra dairesi 91 inci madde mucibince haczi ait olduğu daireye tebliğ eder ve mahallinde tutulacak tutanakta taşınmazın nevi ve mahiyeti ve hududu ve lüzumlu vasıfları dercolunur.

Evvelce ihtiyaten haczedilen şeylere icra haczi vazedildiği surette zabıt varakasına ihtiyati haciz sahibinin dahi iştirak hakkı işaret olunur.

Haczi kabil mallar kafi gelmezse veya hiç bulunmazsa bu hal tutanağa kaydolunur.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: