2004 Sayılı İİK madde 100 HACZE İŞTİRAK DERECELERİNİN TEŞKİLİ:

2004 Sayılı İİK madde 100

HACZE İŞTİRAK DERECELERİNİN TEŞKİLİ:

İlk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilecek alacaklılar:
1 – İlk haciz ilamsız takibe müstenitse takip talebinden ve ilama istinat ediyorsa dava ikamesinden mukaddem yapılmış bir takip üzerine alınan aciz vesikasına,
2 – Yukarki fıkrada yazılı tarihlerden önce açılmış bir dava üzerine alınan ilama,
3 – Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi veya tarih ve imzası tasdikli bir senede,
4 – Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi dairelerin veya salahiyetli makamların salahiyetleri dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz veya vesikaya istinat eden alacaklılardır.
Bu suretle iştirak halinde icra dairesi müracaat üzerine aynı derecedeki alacaklıların bütün alacaklarına yetecek nispette ilave suretiyle hacizler yapar.
Bunların haricindeki alacaklılar ancak, evvelki dereceden artacak bedeller için hacze iştirak edebilirler.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, Esas: 2003/8461, Karar: 2004/4464 İçtihat

İşçi alacakları iflas hakkında İİK. m.206 nın birinci sırasında imtiyazlı ise de, hacze iştirak halinde (İİK m.100’de sayılan belgelere dayanan işçi alacaklarının ilk hacze iştirakle derece meydana gtirmeleri dışında) haciz tarihi önce olan alacaklının önüne geçemez.”Davacı vekili, borçluya ait aracın satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde müvekkilinin ihbar ve kıdem tazminatı alacağına öncelik tanınmamasının İİK.’nun 206. maddesine aykırı olduğunu ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkili bankanın haczinin daha önce olduğunu, haciz tarihine göre yapılan sıra cetvelinde usulsüzlük bulunmadığını belirterek şikayetin reddini istemiştir.

Merci Hakimliğince, işçi alacağının birinci sırada imtiyazlı olduğu gerekçesiyle sıra cetvelinin iptaline karar verilmiş, karar davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Bedeli paylaşıma konu araca davalı alacaklının 16.1.2001 tarihinde uyguladığı ihtiyati haciz 22.1.2001 tarihinde kesin hacze dönüşmüştür. Davacı alacaklının işçi alacağı ile ilgili takip sonucu uyguladığı haciz davalının haczinden sonradır. İşçi alacakları iflas hakkında İİK.’nun 206. maddesinin birinci sırasında imtiyazlı ise de, hacze iştirak halinde haciz tarihi önce olan alacaklının önüne geçemez. Ancak İİK.’nun 100. maddesinde sayılan belgelere dayanan işçi alacakları bu hükme göre ilk hacze iştirak edip bir derece meydana getirirler ve oluşan derece içindeki sıra İİK.’nun 206. maddesine göre belirlenir. Davacı alacaklının İİK.’nun 100. maddesinde sayılan belgelere dayanmayan alacağından dolayı uyguladığı haciz davalının haczine iştirak edemeyeceğinden sıra cetvelinde davalı alacaklıdan sonra yer alması gerekir. Bu yönde düzenlenen sıra cetvelinde isabetsizlik bulunmadığından şikayetin reddi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulünde isabet görülmemiştir.” İcra ve İflas Kanunu MADDE 100 :İlk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilecek alacaklılar:

1 – İlk haciz ilamsız takibe müstenitse takip talebinden ve ilama istinat ediyorsa dava ikamesinden mukaddem yapılmış bir takip üzerine alınan aciz vesikasına,

2 – Yukarki fıkrada yazılı tarihlerden önce açılmış bir dava üzerine alınan ilama,

3 – Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi veya tarih ve imzası tasdikli bir senede,

4 – Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi dairelerin veya salahiyetli makamların salahiyetleri dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz veya vesikaya istinat eden alacaklılardır.

Bu suretle iştirak halinde icra dairesi müracaat üzerine aynı derecedeki alacaklıların bütün alacaklarına yetecek nispette ilave suretiyle hacizler yapar.

Bunların haricindeki alacaklılar ancak, evvelki dereceden artacak bedeller için hacze iştirak edebilirler.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: