2004 Sayılı İİK madde 100 HACZE İŞTİRAK DERECELERİNİN TEŞKİLİ:

2004 Sayılı İİK madde 100

YARGITAY 19.HD Esas: 2004/4661 Karar: 2005/9994 İçtihat

Davalı yanın haczinin davacının haczinden önce olduğu; davacının dayandığı bonoların İİK.nun 100 ncü maddesinde sayılan ve hacze iştirak imkanı sağlayan belgelerden olmadığı hakkında …Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 

Davacı vekili dava dışı borçlu Mehmet Yiğit’e ait 63 FF 618 plakalı aracın satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde kaydi haciz tarihi daha sonra olan davalıya üst sıranın verildiğini; takibe başlamalarından sonra borçlunun davalı ile muvazaalı işlemlere girişerek ona borçlandığını, takip işlemlerinin hızlandırıldığını ve araç henüz borçlunun yedindeyken davalı yanın haciz yaptığını; feragat edilen sürelerin İcra ve İflas Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca kendisine karşı ileri sürülemeyeceğini, borçlunun sürekli farklı adresler bildirdiğini, tüm anlatılanların bir arada değerlendirilmesinden gerçeğin anlaşılacağını; itirazının da esasa değil sıraya yönelik olduğunu bildirerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı yan sırasının doğru olduğunu beyanla davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece yapılan yargılamaya ve toplanan delillere göre, borçlunun ödeme emrini icra dairesinde tebellüğ ederek sürelerden feragat etmesine engel bir yasa hükmü bulunmadığı, bu şekilde dahi davalı yanın haczinin davacının haczinden önce olduğu; davacının dayandığı bonoların İİK.nun 100 ncü maddesinde sayılan ve hacze iştirak imkanı sağlayan belgelerden olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan İcra Mahkemesi kararının İİK’nun 366 ncı maddesi uyarınca ONANMASINA, fazla yatırılan peşin harcın istek halinde iadesine, 13.10.2005 gününde oybirliği ile karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 100 :İlk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilecek alacaklılar:

1 – İlk haciz ilamsız takibe müstenitse takip talebinden ve ilama istinat ediyorsa dava ikamesinden mukaddem yapılmış bir takip üzerine alınan aciz vesikasına,

2 – Yukarki fıkrada yazılı tarihlerden önce açılmış bir dava üzerine alınan ilama,

3 – Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi veya tarih ve imzası tasdikli bir senede,

4 – Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi dairelerin veya salahiyetli makamların salahiyetleri dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz veya vesikaya istinat eden alacaklılardır.

Bu suretle iştirak halinde icra dairesi müracaat üzerine aynı derecedeki alacaklıların bütün alacaklarına yetecek nispette ilave suretiyle hacizler yapar.

Bunların haricindeki alacaklılar ancak, evvelki dereceden artacak bedeller için hacze iştirak edebilirler

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: