2004 Sayılı İİK madde 102 HACİZ TUTANAĞI TANZİMİ

2004 Sayılı İİK madde 102

HACİZ TUTANAĞI TANZİMİ:

Taşınır bir malı haciz için mahallinde bir tutanak tutulur. Zabıt varakasında alacaklı ve borçlunun isim ve şöhretleri, alacağın miktarı, haczin hangi gün ve saatte yapıldığı, haczedilen mallar ve takdir edilen kıymetleri ve varsa üçüncü şahısların iddiaları yazılır ve haczi icra eden memur tarafından imza edilir.
Haczi talep edilen mal taşınmaz ise icra dairesi 91 inci madde mucibince haczi ait olduğu daireye tebliğ eder ve mahallinde tutulacak tutanakta taşınmazın nevi ve mahiyeti ve hududu ve lüzumlu vasıfları dercolunur.
Evvelce ihtiyaten haczedilen şeylere icra haczi vazedildiği surette zabıt varakasına ihtiyati haciz sahibinin dahi iştirak hakkı işaret olunur.
Haczi kabil mallar kafi gelmezse veya hiç bulunmazsa bu hal tutanağa kaydolunur.

YARGITAY 12.HD. 5912 E.-11287 K. İçtihat

Özel daire bu kararında; haciz saati ile borç miktarının haciz tunağında yazılı olmamasını,saat eksikliğinin giderilmesinin her zaman mümkün ve numarası yazılı olan dosya borcunun da belilenebilir olduğu gerekçesiyle, bu iki hususu uygulanan haczi geçersiz kılabilecek eksiklikler olarak değerlendirmemiştir.İİK. 78 VE MÜTEAKİP Maddelerince, icra müdürlüğünce haczin nasıl yapılacağı belirlenmiştir.Haciz saatinin haciz tutanağına yazılı olmaması uygulanan haczi geçersiz kılmaz.Her ne kadar İİK.Yönetmeliğinin 38.maddesinde haciz saatinin tutanağa yazılması gerektiğine işaret edilmişse de,bu eksiklik her zaman tamamlanabilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 101 ÖNCE İCRASI LAZIM GELEN MERASİME LÜZUM OLMAKSIZIN İŞTİRAK

2004 Sayılı İİK madde 101

ÖNCE İCRASI LAZIM GELEN MERASİME LÜZUM OLMAKSIZIN İŞTİRAK:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)
Borçlunun eşi ve çocukları ve vasi veya kayyımı olduğu şahıslar evlenme, velayet veya vesayetten mütevellit alacaklar için önce icrası lazım gelen takip merasimine lüzum olmaksızın ilk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilirler. Şu kadar ki bu hak ancak haciz, vesayetin veya velayetin veya evliliğin devamı esnasında veya zevalini takip eden sene içinde yapıldığı takdirde istimal olunabilir. Bir dava veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz. Borçlunun reşit çocukları Kanunu Medeninin 321 inci maddesine müstenit alacaklarından dolayı önce icrası lazım gelen takip merasimine hacet kalmaksızın her zaman aynı derecede hacze iştirak edebilirler. Sulh mahkemesi dahi küçükler, vesayet altında bulunanlar veya kendilerine kayyım tayin edilmiş olanlar namına aynı suretle hacze iştirak edebilirler.
(Değişik fıkra: 18/02/1965 – 538/56 md.) İcra dairesi iştirak taleplerini borçlu ve alacaklılara bildirir. Onlara, itiraz etmeleri için yedi günlük bir mühlet verir. İtiraz halinde iştirak talebinde bulunan kimsenin hacze iştiraki muvakkaten kabul olunur ve yedi gün içinde dava açması lüzumu bildirilir. Bu süre içinde dava açmazsa iştirak hakkı düşer. Açılacak davaya basit yargılama usulüne göre bakılır.
Nafaka ilamına istinat eden alacaklı önce takip merasiminin icrasına lüzum olmaksızın her zaman aynı derecede hacze iştirak edebilir. Suiniyet hali müstesnadır.

YARGITAY 19.HD. 3431 E.-5033 K. İçtihat

İİK.nun 101/son maddesi hükmünce, nafaka ilamına dayanan alacaklı önce takip yapmadan her zaman aynı derecede ilk hacze iştirak edebilir. İştirak halinde kural olarak satış bedeli garameten paylaştırılır.
Ne var ki; hacze takipsiz iştirak eden alacaklının alacağı, İİK.nun 206. maddesine göre “imtiyazlı alacak” durumunda ise; o zaman bu alacaklı satış bedelinden öncelikle pay alır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 100 HACZE İŞTİRAK DERECELERİNİN TEŞKİLİ:

2004 Sayılı İİK madde 100

HACZE İŞTİRAK DERECELERİNİN TEŞKİLİ:

İlk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilecek alacaklılar:
1 – İlk haciz ilamsız takibe müstenitse takip talebinden ve ilama istinat ediyorsa dava ikamesinden mukaddem yapılmış bir takip üzerine alınan aciz vesikasına,
2 – Yukarki fıkrada yazılı tarihlerden önce açılmış bir dava üzerine alınan ilama,
3 – Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi veya tarih ve imzası tasdikli bir senede,
4 – Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi dairelerin veya salahiyetli makamların salahiyetleri dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz veya vesikaya istinat eden alacaklılardır.
Bu suretle iştirak halinde icra dairesi müracaat üzerine aynı derecedeki alacaklıların bütün alacaklarına yetecek nispette ilave suretiyle hacizler yapar.
Bunların haricindeki alacaklılar ancak, evvelki dereceden artacak bedeller için hacze iştirak edebilirler.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, Esas: 2003/8461, Karar: 2004/4464 İçtihat

İşçi alacakları iflas hakkında İİK. m.206 nın birinci sırasında imtiyazlı ise de, hacze iştirak halinde (İİK m.100’de sayılan belgelere dayanan işçi alacaklarının ilk hacze iştirakle derece meydana gtirmeleri dışında) haciz tarihi önce olan alacaklının önüne geçemez.”Davacı vekili, borçluya ait aracın satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde müvekkilinin ihbar ve kıdem tazminatı alacağına öncelik tanınmamasının İİK.’nun 206. maddesine aykırı olduğunu ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 100 HACZE İŞTİRAK DERECELERİNİN TEŞKİLİ:

2004 Sayılı İİK madde 100

YARGITAY 19.HD Esas: 2004/4661 Karar: 2005/9994 İçtihat

Davalı yanın haczinin davacının haczinden önce olduğu; davacının dayandığı bonoların İİK.nun 100 ncü maddesinde sayılan ve hacze iştirak imkanı sağlayan belgelerden olmadığı hakkında …Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.  Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 99 ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ZİLYETLİĞİ

2004 Sayılı İİK madde 99

ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ZİLYETLİĞİ:

(Değişik madde: 6352 S.K.-02.07.2012/m.20) “Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra mahkemesine istihkak davası açılmaz ise üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, haczedilen malın satışı yapılamaz. Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.”

YARGITAY 21.HD. 2005/2915 E.-2005/7173 K. İçtihat

İİK’nun 99. maddesi gereğince haczi uygulayan icra memurunca istihkak iddiasında bulunan 3.kişi hakkında 7 gün içinde istihkak davası açması için alacaklıya önel verilmediği durumda, hak düşürücü dava açma süresi başlamaz.Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın temyizen tetkiki davacı (alacaklı) vekili tarafından istenmiş, mahkemece ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar vermiştir.Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Nurten Mursal tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 98 ÇALINMIŞ VE ZAYİ OLMUŞ ŞEYLER

2004 Sayılı İİK madde 98

ÇALINMIŞ VE ZAYİ OLMUŞ ŞEYLER:

Çalınmış ve zayi edilmiş şeyler hakkında Kanunu Medeninin 902,903 ve 904 üncü maddeleri hükmü mahfuzdur.

İcra dairesi tarafından pazarlık suretiyle yapılan satış Kanunu Medeninin 902 nci maddesinde mezkur resmi artırma hükmündedir.

YARGITAY 13.HD. 1982/7760 E.-1983/168 İçtihat

İcra İflas Yasasının 98.maddsesi,sadece çalınmış ve zayi olmuş şeyler hakkında MK.902,903 ve 904.maddeleri hükmünü mahfuz tutmuştur. 98.maddede ki bu yollama,sözü edilen şeyler için,hak sahibinin şartları gerçekleşmiş ise,İcra İflas Yasasına göre istihkak davası açmasına engel değildir. O halde “kendisine ait olan,fakat rızası olmadan borçlu tarafından elinden alınan ve kaçırılan otomobil üzerine borçlunun borcu nedeniyle konulmuş olan haczin kaldırılmasını” yönünde ki davacı istemi hacizden doğan istihkak davası olarak nitelendirilerek işin esasına girilip bir karar verilmelidir.Davacı;”alacaklı A__ K______ tarafından,borçlu S____R______ aleyhine girişilen icrai takipte,kendisine ait olan,borçlu S_____tarafından çalınarak kaçırılan özel otosunun haciz edildiğini” belirterek ” araç üzerinde ki hacizin kaldırılmasını” istemiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 97 ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İSTİHKAK İDDİASI

2004 Sayılı İİK madde 97

 ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İSTİHKAK İDDİASI :

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/54 md.)

İstihkak iddiasına karşı alacaklı veya borçlu tarafından itiraz edilirse, icra memuru dosyayı hemen icra mahkemesine verir. İcra mahkemesi, dosya üzerinde veya lüzum görürse ilgilileri davet ederek mürafaa ile yapacağı inceleme neticesinde varacağı kanaate göre takibin devamına veya talikine karar verir.

İstihkak davasının sırf satışı geri bırakmak gayesiyle kötüye kullanıldığını kabul etmek için ciddi sebepler bulunduğu takdirde merci takibin taliki talebini reddeder. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 97 ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İSTİHKAK İDDİASI

2004 Sayılı İİK madde 97

YARGITAY 21.HD. 2005/3444 E.-2005/4935 K. İçtihat

Yalan beyanda bulunmak suçundan sanığın kimliğinin tespitini sağlayacak olan ceza davasının sonucunun beklenmesi gerekir. Zira eğer istihkak iddiacısı borçlu olduğu halde kimliğini farklı bildirmiş ise hacze ilişkin İİK 97/A’nın uygulanma ihtimali doğacaktır.Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın temyizen tetkiki davacı (alacaklı) vekili tarafından istenmiş, mahkemece ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar vermiştir.Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Havva Aydınlı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 96 İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ BORÇLUNUN ZİLYEDLİĞİ HAZIRLIK SAFHASI

2004 Sayılı İİK madde 96

İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ :
BORÇLUNUN ZİLYEDLİĞİ HAZIRLIK SAFHASI:
(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/53 md.)Borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde, icra dairesi bunu haciz ve icra zabıtlarına geçirir ve keyfiyeti iki tarafa bildirir.İcra dairesi aynı zamanda istihkak iddiasına karşı itirazları olup olmadığını bildirmek üzere alacaklı ve borçluya üç günlük mühlet verir. Sükutları halinde istihkak iddiasını kabul etmiş sayılırlar.Malın haczine muttali olan borçlu veya üçüncü şahıs, ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder. İstihkak iddiasının yapıldığı veya istihkak davasının açıldığı tarihte istihkak müddeisi ile birlikte oturan kimseler yahut bu şahısların iş ortakları, iddianın yapıldığı tarihte veya istihkak davası 97 nci maddenin 9 uncu fıkrası gereğince açılmışsa davanın açıldığı tarihte malın haczine ıttıla kesbetmiş sayılırlar.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2005/11333 E. – 2005/11602 K. İçtihat

Dava,3.kişinin istihkak iddiasına ilişkindir.Davacı ihtilaf konusu taşınmazı,mülkiyeti muhafazalı olarak borçluya sattığını, mülkiyetin henüz borçluya geçmediğini iddia ederek haczin kaldırılmasını talep etmiştir. Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satılan bir mal,ancak bakiye borç ödenip, mülkiyetin geçmesi sağlandıktan sonra haczedilebilir.Somut olayda satış bedelinin ödendiği iddia ve ispat edilemediğine göre davanın kabulü gerekmektedirDAVA : Kararın temyizen tetkiki davacı (3. kişi) vekili tarafından istenmiş, mahkemece ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar verilmiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi N.M. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:
KARAR : Uyuşmazlık 3. kişinin İİK’ nun 96 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan istihkak davasına ilişkindir.  Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 95 MAHCUZ MALLARIN MUHAFAZASI MASRAFLARI

2004 Sayılı İİK madde 95

MAHCUZ MALLARIN MUHAFAZASI MASRAFLARI:

Alacaklı haczedilen malların muhafaza ve idare ve işletilmesi masraflarını istenildiği takdirde peşin vermeğe mecburdur.

%d blogcu bunu beğendi: