2004 Sayılı İİK madde 90 DİĞER HAKLAR İÇİN

2004 Sayılı İİK madde 90

DİĞER HAKLAR İÇİN :

İcra dairesi haczedilen hakların muhafazasına ve alacaklardan günü gelenlerin tahsiline çalışır ve lazım gelen masrafların peşin ödenmesini istiyebilir.

YARGITAY 12.HD.2004/14961 E.-2004/19735 K. İçtihat

Mahkemece alınan ihtiyat-i haciz kararının, muvazzaalı olarak devir edilen bir hakkın üzerinde uygulanması için,İcra Müdürlüğünce şikayetçiye(devir alan)doğrudan haciz müzekkeresi yazıldığı ve haciz konulması talep edildiği somut olayda;
İİK.nun 90.maddesine göre,haczedilen hakların korunması için gerekli tedbirleri almak zorunda olan İcra Dairesinin bu işlemi, anılan yasa hükümlerine uygun olup, şikayetçinin bu istem için İİK.nun 89.maddesine göre işlem yapılması gerektiği ve doğrudan haciz yazısı yazılamayacağı yönündeki şikayetlerinin reddi gerekir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

T____Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.10.1999 tarih, 1999/525 sayılı kararıyla (Borçlu U_____San. Koll. Şti. ve ortaklarına ait ve diğer davalı C___K___’a muvazaalı olarak devri yapılan,T____Organize Deri Sanayii ____parselin 172 hissesinin İ____K_____Organize Deri Sanayicileri Derneğinin tahsis hakkının İİK.nun 257 ve devamı maddeleri gereğince ihtiyati haczine) karar verildiği görülmektedir. İcra Müdürlüğünce karar gereğinin yerine getirilmesi için şikayetçiye doğrudan haciz müzekkeresi yazıldığı ve kayıtlara haciz şerhinin konulmasının talep edildiği anlaşılmıştır. Şikayetçinin bu istem için İİK.nun 89.maddesine göre işlem yapılması gerektiği ve doğrudan haciz yazısı yazılamayacağı yönündeki taleplerinin Mahkemece kabul edildiği anlaşılmaktadır.

İİK.nun 85.maddesi gereğince borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan alacak ve haklarının doğrudan haczine engel yoktur. Şikayetçiye, İİK.nun 89.maddesine göre haciz ihbarlarının gönderilmemiş olması, adı geçenin bu maddede öngörülen hükümlerle sorumlu bulunmadığını ifade eder. İİK.nun 90.maddesine göre de, icra dairesi haczedilen hakların korunması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu durumda, doğrudan haczedilen hakların başkalarına devrine mani olunması sonucunu sağlayacak şekilde şikayetçiye icra müdürünün bildiriminde bulunması anılan yasa hükümlerine uygun olup, istemin reddi yerine açıklanan kurallara aykırı gerekçeyle kabulü isabetsizdir.

KARAR : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK.nun 366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 20.09.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.İcra ve İflas Kanunu MADDE 90 :İcra dairesi haczedilen hakların muhafazasına ve alacaklardan günü gelenlerin tahsiline çalışır ve lazım gelen masrafların peşin ödenmesini istiyebilir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: