2004 Sayılı İİK madde 87 KIYMET TAKDİRİ

2004 Sayılı İİK madde 87

KIYMET TAKDİRİ :

Haczi yapan memur, haczettiği malın kıymetini takdir eder. İcabında ehli vukufa müracaat edebilir.

YARGITAY 12.HD.2000/8037 E.-2000/8307 K. İçtihat

İİK.87.maddesi uyarınca,icra müdürü malın kıymet taktirinde GEREKİRSE bilirkişiye başvurabilir.Somut olayda satışı yapılan malların UÇAK olduğu dikkate alındığında; değer tespitinin uzman bilirkişilere yaptırılması gerekli olup,uçakların değerlerinin icra müdürlüklerinin kendilerince yapılarak,satışa çıkarılması usulsüzdür.

YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 8.5.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlular vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değilse de;

İİK.nun 87. maddesi uyarınca icra müdürü malın kıymetini taktirinde bilirkişiye başvurabilir. Somut olayda satışı yapılan uçakların değerlerinin icra müdürlüklerince kendileri tarafından yapıldığı ve bilirkişiye başvurulmadığı görülmektedir. İhale edilen menkul malların nitelikleri gözönüne alındığında uçakların değerlerinin uzman bilirkişilerce tespit ettirilmeden satışa çıkarılması usulsüzdür.

Öte yandan Adana ve Osmaniye İcra Dairelerince kıymet takdirlerinde niteliklerin tespitinde farklılıklar olduğu gerek 103 davet tebliğinin gerekse satış ilanının borçlulara ayrı ayrı tebliğ edilmediği aynı tebligat zarfı üzerinde iki borçlunun ismi yazılarak tebligat işleminin yapıldığı dolayısı ile kıymet takdir raporlarının da yöntemince usulüne uygun tebliğ edilmediği anlaşılmaktadır. Mercice sözü edilen usulsüzlükler nedeniyle ihalenin feshine karar verilmek gerekirken yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi doğru değildir.

KARAR :  Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22.5.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 87 :Haczi yapan memur, haczettiği malın kıymetini takdir eder. İcabında ehli vukufa müracaat edebilir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: