2004 Sayılı İİK madde 85 TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ

2004 Sayılı İİK madde 85

YARGITAY 12.HD.2005/6406 E.-2005/10496 K. İçtihat

Alacaklı vekilinin talebi üzerine,ilgili yerde istem gibi menkul mallar üzerine haciz uygulanması zorunlu olup, istihkak iddiasına konu olabileceği ve mahkemece tartışılıp çözümleneceği gerekçesiyle,yetkililerinin haczi yapmaması,İİK.nun 85.maddesine aykırıdır.(Ayrıca Bknz:HGK.31.03.2004 tarih ve 2004/12-2002 E., 2004/196 K.)Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı vekili tarafından borçlular hakkında başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibinde, takibin kesinleşmesinden sonra borçlulardan N__’nın işyeri olduğu iddia edilen mahalde alacaklı vekilince haciz uygulamasının istenmesi üzerine, icra müdürlüğünce bu yerin 3.kişi A___ Orman Ürünleri Dekorasyon Gıda-Ziraat-İnşaat-Turizm Ltd. Şirketi’nin faaliyet merkezi olup borçlu ile ilgisinin bulunmadığından bahisle haczin tatbik edilmediği anlaşılmaktadır.

İcra Müdürünün alacaklı vekilinin talebi üzerine ilgili yerde istem gibi menkul mallar üzerine haciz uygulaması gerekirken, istihkak iddiasına konu olabilecek ve mahkemece tartışılıp çözümlenecek bir gerekçe ile haczi yapmaması İİK.nun 85. maddesine aykırıdır. (HGK.nun 31.03.2004 tarih ve 2004/12-2002 E, 2004/196K.). Bu durumda, icra müdürlüğün bu işleminin iptaline karar verilmesi yerine mahkemece yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yolunda hüküm kurulması isabetsizdir.

KARAR :  Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.05.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.İcra ve İflas Kanunu MADDE 85 :(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)

Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır mallariyle taşınmazlarından ve alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolunur.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/8 md.) Borçlu yahut borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran şahıslar, taşınır mal üzerinde üçüncü bir şahsın mülkiyet veya rehin hakkı gibi sınırlı bir ayni hakkının bulunması veya taşınır malın üçüncü şahıs tarafından haczedilmiş olması halinde bu hususu haciz yapan memura beyan etmek ve beyanının haciz tutanağına geçirilmesini talep etmek, haczi yapan memur da borçluyu yahut borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran şahısları bu beyana davet etmek zorundadır. Bu tür mallar ile üçüncü şahıs tarafından ihtiyaten haciz veya istihkak iddia edilmiş bulunan malların haczi en sonraya bırakılır.

Ancak haczolunan taşınmaz artırmaya çıkarılmadan borçlu borcun itfasına yetecek taşınır mal veya vadesi gelmiş sağlam alacak gösterirse taşınmaz üzerinde haciz baki kalmak üzere önce gösterilen taşınır veya alacak da haczolunur.

Şu kadar ki, bu suretle mahcuz kalan taşınmazın idare ve işletmesine ve hasılat ve menfaatlerine icra dairesi müdahale etmez.

Hasılatı paraya çevirme masraflarını ve icabında muhafaza ve idare masraflarını tecavüz etmeyeceği muhakkak olan şeyler haczolunmaz.

Haczi koyan memur borçlu ile alacaklının menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: