2004 Sayılı İİK madde 91 TAŞINMAZLAR HAKKINDA

2004 Sayılı İİK madde 91

 TAŞINMAZLAR HAKKINDA :

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/50 md.) (Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/10 md.) Taşınmazın haczi ile tasarruf hakkı Medeni Kanunun 920 nci maddesi anlamında tahdide uğrar. Sicile kaydedilmek üzere haciz keyfiyeti, ne miktar meblağ için yapıldığı ve alacaklının adı ile tebliğe yarar adresi icra dairesi tarafından (Değişik ibare: 6103 S.K. m.41/2-f / Yürürlük: m.43-01.07.2012) “tapu siciline” bildirilir. Adresi değişen alacaklı masrafını vermek sureti ile yeni adresinin tapuya bildirilmesini icra dairesinden istemeye mecburdur.
Hacze yeni alacaklılar iştirak eder veya haciz kalkarsa bu hususlar da (Değişik ibare: 6103 S.K. m.41/2-f / Yürürlük: m.43-01.07.2012) “tapu siciline” haber verilir.
(Ek fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./23. md.) Hacizli taşınmazın el değiştirmesi halinde 148/a maddesi uygulanır.

YARGITAY HGK. 1999/12-518 E.-1999/509 K. İçtihat

Hacizli taşınmazlar yönünden İİK.91 ve onun yollamada bulunduğu MK.920.madde hükümleri, hacizli taşınmazın devrinin sonuçlarını açık bir şekilde hükme bağlamış olup(hacizden sonra hak iktisap edenlerin haczin sonuçlarına katlanmaları gerektiği),icra müdürü bu maddeye göre işlem yapmakla yükümlü olduğu gibi, dar yetkili icra tetkik merciinin kooperatifler Kanunu hükümlerini yorumlayarak, bu açık hükümleri bertaraf etmesi mümkün değildirTaraflar arasındaki “şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İ____4.İcra Tetkik Mercii’nce şikayetin reddine dair verilen 14.5.1998 gün ve 1998/408 E- 476 K.sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2.11.1998 gün ve 1998/11483-11836 sayılı ilamiyle; (…Borçlunun şikayeti kooperatifin borcundan dolayı kooperatif ortağı olarak şahsının takip edilemeyeceğine ve İİK. 82/12. maddesi gereğince meskeniyete dayalı olarak haczedilemeyeceğine ilişkindir. Asliye Ticaret Mahkemesinin kararı ile ferdi mülkiyetin şikayetçi adına takyidatlarla birlikte tesciline karar verilmesi hususu sözü edilen haczedilmezlik şikayetinin dinlenmesine engel teşkil etmez. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 90 DİĞER HAKLAR İÇİN

2004 Sayılı İİK madde 90

DİĞER HAKLAR İÇİN :

İcra dairesi haczedilen hakların muhafazasına ve alacaklardan günü gelenlerin tahsiline çalışır ve lazım gelen masrafların peşin ödenmesini istiyebilir.

YARGITAY 12.HD.2004/14961 E.-2004/19735 K. İçtihat

Mahkemece alınan ihtiyat-i haciz kararının, muvazzaalı olarak devir edilen bir hakkın üzerinde uygulanması için,İcra Müdürlüğünce şikayetçiye(devir alan)doğrudan haciz müzekkeresi yazıldığı ve haciz konulması talep edildiği somut olayda;
İİK.nun 90.maddesine göre,haczedilen hakların korunması için gerekli tedbirleri almak zorunda olan İcra Dairesinin bu işlemi, anılan yasa hükümlerine uygun olup, şikayetçinin bu istem için İİK.nun 89.maddesine göre işlem yapılması gerektiği ve doğrudan haciz yazısı yazılamayacağı yönündeki şikayetlerinin reddi gerekir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 89 ALACAKLAR VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLAR HAKKINDA

2004 Sayılı İİK madde 89

ALACAKLAR VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLAR HAKKINDA:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/49 md.)
Hamiline ait olmıyan veya cirosu kabil bir senetle müstenit bulunmıyan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki taşınır bir malı haczedilirse icra memuru; borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödiyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını veya malı elinde bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle taşınır malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini, malı takip borçlusuna vermemesini, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir (Haciz ihbarnamesi).Bu haciz ihbarnamesinde, ayrıca 2,3 ve 4 üncü fıkra hükümleri de üçüncü şahsa bildirilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 89 ALACAKLAR VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLAR HAKKINDA

2004 Sayılı İİK madde 89

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, Esas: 2013/5245, Karar: 2013/8748 İçtihat

Alacaklı, borçlunun üçüncü kişi banka şubelerinde bulunan hesaplarına bloke konulmasını talep etmiş; üçüncü kişi banka, borçlunun para bulunan iki ayrı hesabı üzerinde daha önce imzalanmış bulunan genel kredi sözleşmesi uyarınca rehin hakkı bulunduğunu belirterek itiraz etmiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 89 ALACAKLAR VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLAR HAKKINDA

2004 Sayılı İİK madde 89

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2011/4991, Karar: 2011/20848 İçtihat

89/1 haciz ihbarnamesine karşılık, 3.kişi(bankanın) süresi içinde “borçlunun kendisinden olan alacağı üzerinde rehin hakkının olduğunu” ileri sürmesi, ihbarnameye yönelik itiraz niteliğindedir. Bu itiraza rağmen 3.kişi bankaya itiraz konusu parayı icra dosyasına göndermesi için müzekkere yazılması doğru değildir ve şikayete konu müzekkerenin iptaline karar verilmesi gerekir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi(3.kişi) tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlunun 3. kişi bankadaki alacağı olan mevduatı İİK.nun 106/2. maddesi koşullarında menkul hükmündedir. 3. kişi bankaya gönderilen 89/1 haciz ihbarnamesine karşılık 3. kişinin itiraz süresi içerisinde, borçlunun kendisinden olan alacağı üzerinde rehin hakkının olduğunu ileri sürmesi 89/1 haciz ihbarnamesine yönelik yapılmış itiraz niteliğinde olduğundan, yapılan bu itiraza rağmen 3. kişi bankaya 89/2 haciz ihbarnamesi veya haciz müzekkeresi gönderilemez. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 88 MAHCUZ MALLARI MUHAFAZA TEDBİRLERİ TAŞINIRLAR HAKKINDA

2004 Sayılı İİK madde 88

MAHCUZ MALLARI MUHAFAZA TEDBİRLERİ  TAŞINIRLAR HAKKINDA

(Değişik madde: 6352 S.K. – 02.07.2012/ m.17; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013)
“Haczolunan paraları, banknotları, hamiline ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetler ile altın, gümüş ve diğer kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza eder.
Diğer taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklıdan alınarak muhafaza altına alınır. Alacaklı muvafakat ederse, istenildiği zaman verilmek şartıyla, muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs nezdinde bırakılabilir. Üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedildiğinde, üçüncü şahsın kabulü hâlinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır. Mallar satış mahalline getirilmediği takdirde muhafaza altına alınabilir veya yediemin değişikliği yapılabilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 88 MAHCUZ MALLARI MUHAFAZA TEDBİRLERİ TAŞINIRLAR HAKKINDA

2004 Sayılı İİK madde 88

Anayasa Mahkeme 2010/90 E., 2012/4 K. İçtihat

İcra ve İflas Kanunu’nun 88. maddesinin ikinci fıkrasının sonuna 17.7.2003 günlü, 4949 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle eklenen cümlede yer alan “… alacaklının muvafakatı ve…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE dairANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı    : 2010/90
Karar Sayısı : 2012/4
Karar Günü : 12.1.2012
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Serik İcra Hukuk Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU : 9.6.1932 günlü, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 88. maddesinin ikinci fıkrasının sonuna, 17.7.2003 günlü, 4949 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 21. maddesiyle eklenen cümlede yer alan “alacaklının muvafakatı ve” ibaresinin Anayasa’nın 2., 13. ve 35. maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemidir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 87 KIYMET TAKDİRİ

2004 Sayılı İİK madde 87

KIYMET TAKDİRİ :

Haczi yapan memur, haczettiği malın kıymetini takdir eder. İcabında ehli vukufa müracaat edebilir.

YARGITAY 12.HD.2000/8037 E.-2000/8307 K. İçtihat

İİK.87.maddesi uyarınca,icra müdürü malın kıymet taktirinde GEREKİRSE bilirkişiye başvurabilir.Somut olayda satışı yapılan malların UÇAK olduğu dikkate alındığında; değer tespitinin uzman bilirkişilere yaptırılması gerekli olup,uçakların değerlerinin icra müdürlüklerinin kendilerince yapılarak,satışa çıkarılması usulsüzdür. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 86 TAŞINIR MALLARDA HACZİN NETİCELERİ

2004 Sayılı İİK madde 86

TAŞINIR MALLARDA HACZİN NETİCELERİ :

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/48 md.)
Borçlu, alacaklının muvafakati ve icra memurunun müsaadesi alınmaksızın mahcuz taşınır mallarda tasarruf edemez. Haczi koyan memur hilafına hareketin cezai mesuliyeti müstelzim olduğunu borçluya ihtar eder.
Haczedilmiş olan taşınır mal üzerinde üçüncü şahsın zilyedlik hükümlerine dayanarak iyi niyetle iktisabettiği haklar saklıdır.
İyi niyet kaidelerine aykırı olarak mahcuz taşınır mal üzerinde üçüncü şahsın iktisabettiği, haklar, alacaklının hacizle o mala taallük eden haklarını ihlal ettiği nispette batıldır.

2004 Sayılı İİK madde 85 TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ

2004 Sayılı İİK madde 85

TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ :

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)
Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır mallariyle taşınmazlarından ve alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolunur.
(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/8 md.) Borçlu yahut borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran şahıslar, taşınır mal üzerinde üçüncü bir şahsın mülkiyet veya rehin hakkı gibi sınırlı bir ayni hakkının bulunması veya taşınır malın üçüncü şahıs tarafından haczedilmiş olması halinde bu hususu haciz yapan memura beyan etmek ve beyanının haciz tutanağına geçirilmesini talep etmek, haczi yapan memur da borçluyu yahut borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran şahısları bu beyana davet etmek zorundadır. Bu tür mallar ile üçüncü şahıs tarafından ihtiyaten haciz veya istihkak iddia edilmiş bulunan malların haczi en sonraya bırakılır.
Ancak haczolunan taşınmaz artırmaya çıkarılmadan borçlu borcun itfasına yetecek taşınır mal veya vadesi gelmiş sağlam alacak gösterirse taşınmaz üzerinde haciz baki kalmak üzere önce gösterilen taşınır veya alacak da haczolunur.
Şu kadar ki, bu suretle mahcuz kalan taşınmazın idare ve işletmesine ve hasılat ve menfaatlerine icra dairesi müdahale etmez.
Hasılatı paraya çevirme masraflarını ve icabında muhafaza ve idare masraflarını tecavüz etmeyeceği muhakkak olan şeyler haczolunmaz.
Haczi koyan memur borçlu ile alacaklının menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir.

%d blogcu bunu beğendi: