2004 Sayılı İİK madde 83 KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER

2004 Sayılı İİK madde 83

KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)
Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haciz olunabilir.
(Değişik fıkra: 12/04/1968 – 1045/1 md.) Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.
ÖNCEDEN YAPILAN ANLAŞMALAR: MADDE 83/a.
(Ek madde: 18/02/1965 – 538/47 md.)
82 ve 83 üncü maddelerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir.
YAVRULU HAYVANLARIN HACZİ: MADDE 83/b.
(Ek madde: 18/02/1965 – 538/47 md.)
Hayvan hacizlerinde, anaları tarafından beslenme ve bakılmaya muhtaç olan yavrular analarından ayrı haczedilemiyecekleri gibi bunların anaları da yavrularından ayrı haczedilemezler.
TAŞINMAZ REHNİ KAPSAMINDAKİ EKLENTİNİN HACZİ: MADDE 83/c.
(Ek madde: 09/11/1988 – 3494/7 md.)
Taşınmaz rehni ipotek akit tablosunda sayılı bulunan eklenti taşınmazdan ayrı olarak haczedilemez.
Türk Kanunu Medenisinin 777 nci maddesi hükmü saklıdır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: