2004 Sayılı İİK madde 83 KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER

2004 Sayılı İİK madde 83

KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)
Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haciz olunabilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 83 KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER

2004 Sayılı İİK madde 83

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2010/2308, Karar: 2010/4023 İçtihat

Emekli Sandığınca şartları oluştuğunda toptan ve bir defada ödenmekte olan emekli ikramiyesinin tamamının haczi kabildir.”Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

5510 Sayılı Kanunun 17.04.2008 tarih ve 5754 Sayılı Kanunun 56. maddesi ile değişik 93. maddesinin birinci fıkrasına göre, bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri 88. maddeye göre takip ve takibi gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Emekli Sandığınca şartları oluştuğunda toptan ve bir defada ödenmekte olan emekli ikramiyesi, anılan madde kapsamında sayılan gelir, aylık ve ödenek niteliğinde olmadığı gibi, bu paranın haczedilemeyeceği yönünde gerek 5510 Sayılı Kanunda gerekse İİK’nun 82 ve 83. maddelerinde herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 82 HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR VE HAKLAR

2004 Sayılı İİK madde 82

HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR VE HAKLAR:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/46 md.)
Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:
1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,
2. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.16) “Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,”
3. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.16) “Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,” Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 82 HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR VE HAKLAR

2004 Sayılı İİK madde 82

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2012/ 31297 Esas 2013/ 7236 Karar İçtihat

Aracın, makam aracı olarak kullanılması, onun fiilen kamu hizmetinde kullanıldığı anlamına gelmeyeceği gibi, kamu hizmetinin yürütülebilmesi için belediye başkanının makam aracının bulunması da gerekmez.

Kaldı ki belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olan belediyenin borcu var iken belediye başkanının makam aracı kullanması yukarıda belirtildiği üzere başta Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırılık oluşturabileceği gibi kamu vicdanını da rahatsız edecektir.Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi İ____ K____ tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra isin gereği görüşülüp düşünüldü: Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 81 ZABITA MEMURLARİYLE MUHTARLARIN VAZİFELERİ

2004 Sayılı İİK madde 81

ZABITA MEMURLARİYLE MUHTARLARIN VAZİFELERİ:

Zor kullanma hususunda bütün zabıta memurları icra memurunun yazılı müracaatı üzerine kendisine muavenet ve emirlerini ifa etmekle mükelleftirler.
Köylerde haczi yapan memurun emirlerini muhtarlar da ifaya mecburdurlar.

%d blogcu bunu beğendi: