2004 Sayılı İİK madde 79 HACZE BAŞLAMA MÜDDETİ

2004 Sayılı İİK madde 79

HACZE BAŞLAMA MÜDDETİ:

İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapar.
(Değişik fıkra: 06/06/1985 – 3222/10 md.) Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar. Bu halde hacizle ilgili şikayetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. (Ek cümle: 17/07/2003 – 4949 S.K./19. md.) Resmi sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas-Karar: 16038-16902 İçtihat

İİK m.79/2 ye göre,haczedilmezlikle ilgili şikayetin haczi koyan talimat icrasının bağlı bulunduğu tetkik meciine yapılması gerekir.Yozgat İcra Dairesinin talimatı üzerine, Sorgun İcra Dairesince traktörün trafik sicil kaydına haciz konulmuştur.
İİK 79/2.maddesine göre, haczedilmezlikle ilgili şikayetin haczi koyan talimat icrasının bağlı bulunduğu tetkik meciine yapılması gerekir.
Kesin yetki kuralı nedeniyle bu hususun kendiliğinden gözönüne alınarak yetkisizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esası incelenerek yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir. İcra ve İflas Kanunu MADDE 79 :İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapar.

(Değişik fıkra: 06/06/1985 – 3222/10 md.) Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar. Bu halde hacizle ilgili şikayetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. (Ek cümle: 17/07/2003 – 4949 S.K./19. md.) Resmi sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi  2006/20321 Esas,  2006/23491 Karar İçtihat

Talimat İcra Dairesi’nin görevi; esas icra müdürlüğünün gönderdiği talimata uygun olarak haczi uygulayıp tutanağı ilgili icra dairesine göndermekten ibarettir. Haczin kaldırılması ve tedbir kararı gereği takibin durdurulması yönündeki istekler, asıl icra dairesi tarafından karara bağlanmalıdır.Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İİK’nun 79/2. maddesi gereğince, haczolunacak malların başka bir yerde bulunması halinde, takibin başlatıldığı yer İcra Dairesi haczin uygulanmasını, malların bulunduğu yerin İcra Dairesi’nden talimatla ister.

Bu halde hacizle ilgili şikayetler kendisine talimat yazılan İcra Dairesi’nin bağlı bulunduğu İcra Mahkemesi’nce çözümlenir.

Somut olayda şikayetçi, İİK’nın 179. maddesi hükmüne göre haklarında iflasın ertelenmesi istemiyle açılan dava sırasında tedbir kararı verildiğinden bahisle, takiplerin durdurulmasını ve haczin kaldırılmasını talep etmiştir.

Talimat İcra Dairesi’nin görevi, talimata uygun olarak haczi uygulayıp, tutanağı ilgili İcra Dairesi’ne göndermekten ibarettir. Hacizlerin
kaldırılması ve tedbir kararı gereğince takiplerin durdurulması yönündeki istekler, İİK’nın 79/2. maddesi kapsamında kabul edilemez. Bu yönde karar verme yetkisi, İİK’nun 4. maddesi gereğince asıl İcra Dairesi’nin bağlı
olduğu İcra Mahkemesi’ne aittir. O halde, mahkemece anılan kesin yetki kuralı kendiliğinden gözetilip yetkisizlik kararı verilerek talep halinde dosyanın yetkili Antalya İcra Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmesi yerine, işin esası incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366. ve HUMK’nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 11.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.İcra ve İflas Kanunu MADDE 79 :İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapar.

(Değişik fıkra: 06/06/1985 – 3222/10 md.) Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar. Bu halde hacizle ilgili şikayetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. (Ek cümle: 17/07/2003 – 4949 S.K./19. md.) Resmi sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: