2004 Sayılı İİK madde 78 HACİZ TALEP MÜDDETİ

2004 Sayılı İİK madde 78

 HACİZ TALEP MÜDDETİ

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)
Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı refolunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir.
(Değişik fıkra: 06/06/1985 – 3222/9 md.) Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.
Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir.
Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.
Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vukubulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilmez.

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 2008/ 18334 Esas 2008/ 21803 Karar İçtihat

“Bir yıllık süresi içerisinde haciz talebinde bulunulmaması veya yapılmış olan haciz talebi geri alınıp da aynı 1 yıllık süre içinde yeniden haciz talebinde bulunulmaması” nedeniyle takip dosyasının işlemden kaldırılması (md. 78/4) üzerine, alacaklı yeniden haciz isteyebilmek için, yenileme talebinde bulunulmalıdır.(md. 78/5) Bu yenileme talebi yalnız haciz (talebi) içindir.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/18334
K. 2008/21803
T. 5.12.2008

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklının borçlu aleyhine, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile 22.7.2005 tarihinde takibe geçmiş ve borçlu adına çıkartılan ödeme emri usulüne uygun olarak 4.8.2005 tarihinde adı geçene tebliğ edilmiştir. Takip dosyası bir süre alacaklı tarafından işlemsiz bırakılmış, daha sonra alacaklı vekilinin istemi doğrultusunda borçlu adına gönderilen yenileme talebinin tebliği üzerine borçlunun İcra Mahkemesine başvurarak borca itiraz ettiği görülmektedir.

(Bir yıllık süresi içerisinde haciz talebinde bulunulmaması veya yapılmış olan haciz talebi geri alınıp da aynı 1 yıllık süre içinde yeniden haciz talebinde bulunulmaması) nedeniyle takip dosyasının işlemden kaldırılması (md. 78/4) üzerine, alacaklı yeniden haciz isteyebilmek için, yenileme talebinde bulunulmalıdır. (md. 78/5) Bu yenileme talebi yalnız haciz (talebi) içindir.

Takip dosyasının işlemden kaldırılması üzerine alacaklının (haciz isteyebilmek için) takip talebini de (md. 58) yenilemesine ve borçluya yeni bir ödeme emi gönderilmesine gerek yoktur. Çünkü kesinleşmiş olan takip devam etmektedir; yani derdesttir. (Prof. Dr. Baki Kuru İcra İflas Hukuku El Kitabı, 2004 baskı. sf:361)

O halde Mahkemece, borçlunun isteminin süre aşımından reddi yerine yazılı gerekçeyle işin esasına girilmesi isabetsizdir.

KARAR :  Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildiİcra ve İflas Kanunu MADDE 78 :(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)

Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı refolunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir.

(Değişik fıkra: 06/06/1985 – 3222/9 md.) Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.

Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir.

Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.

Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vukubulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilmez.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: